Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
Tydzień Sportu
Napisał jachim   


VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich za nami.
Imprezy sportowe zorganizowane przez szkołę podstawową, gimnazjum i GOSiR:
27-05-2016 – dzień sportu szkolnego
30-05-2016 – turniej piłki ręcznej
31-05-2016 – zajęcia fitness dla kobiet

XIV Sesja Rady Gminy
Napisał Administrator   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 16.06.2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej za 2015 r.;
6.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
7.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
7.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
7.4) dyskusja;
7.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2015 r.;
7.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska;
8.2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
8.3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
8.4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.6) przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania publicznego;
8.7) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy  finansowej w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm – Włodawa);
8.8) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stary Brus;
8.9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów;
8.10) zmian w budżecie gminy.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski i dyskusja.
Zakończenie XIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

Utrudnienia w dostępnie do serwisu
Napisał jachim   

Przepraszamy za utrudnienia w dostępie do treści zawartych na w niniejszym serwisie internetowym.

Pracujemy nad przywróceniem do pełnej sprawności.

Uroczystości 3 Maja
Napisał jachim   
Czytaj całość...
XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 14.04.2016 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2016 r.;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
7.3) dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
7.5) zmian w budżecie gminy.
8. Raport o stanie realizacji w 2015 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
9. Raport o stanie realizacji w 2015 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2015 r. i ocena zasobów pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
12. Sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji i Rady Gminy.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zakończenie XIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 141 - 150 z 240
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5649975
Imieniny
28 Maja 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Augustyn, German,
Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz,
Wilhelm, Wrócimir
Do końca roku zostało 218 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5649975 internautów
TRW