Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły
Artykuły
VI Sesja rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 07.05.2015 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z V Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Przedstawienie informacji dotyczącej trybu postępowania w przypadkach wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1) zmian w uchwale w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
7.2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
7.3) dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków;
7.4) zmian w statucie Gminy;
7.5) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Wola Uhruska.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

Chętni na panele fotowoltaiczne
Napisał jachim   

OGŁOSZENIE

Gmina Wola Uhruska ogłasza nabór osób chętnych do projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania z  energii słonecznej prądu elektrycznego na wyłącznie własny użytek.

Instalacja będzie się składała z kilkunastu ogniw, inwertera, licznika energii oraz przewodów elektrycznych. Koszt wszystkich urządzeń zdolnych do wytworzenia 1  kW energii elektrycznej wynosi około 7  tys. złotych. Średnio instalacja domowa czyli tzw. „mikroinstalacja prosumencka” powinna mieć moc około 3 kW, a więc jej koszt całkowity wyniesie około 21  tys.  złotych. Szacuje się, że udział własny stanowić będzie 15% kosztów instalacji, czyli dla inwestycji o mocy 3 kW będzie to kwota 3 150 zł, płatna do końca 2015  roku. Wymagana powierzchnia dachu dla takiej instalacji powinna wynosić około 20 m2.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie prawa własności obiektu (budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski) z płaszczyzną dachu nachyloną w  kierunku południowym, wypełnienie odpowiedniej ankiety oraz deklaracji kwoty udziału własnego.

Projekt o wartości do 800 tys. zł będzie obejmował dwa obiekty użyteczności publicznej (oczyszczalnia ścieków w Bytyniu i ujęcie wody w Woli Uhruskiej) oraz około 25 instalacji prywatnych.

Druki odpowiednich ankiet i deklaracji można pobrać i złożyć po ich wypełnieniu u  sołtysów lub w  Urzędzie Gminy Wola Uhruska – najpóźniej do dnia 08.05.2015 r.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, 25  uczestników zostanie wyłonionych w formie losowania, natomiast pozostali stanowić będą listę osób chętnych do uczestnictwa w  podobnym projekcie w roku 2016 lub latach następnych.

Z poważaniem
/-/ Jan Łukasik

Do pobrania:
- ankieta -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/ankieta%20PV.doc
- oświadczenie uczestnictwa -
http://www.wolauhruska.pl/images/2015/oswiadczenie%20PV.pdf

 

Wesołych Świąt
Napisał jachim   


Praca wykonana przez osobę niepełnosprawną w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
we Włodawie. 

Wszystkim mieszkańcom
gminy Wola Uhruska
Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech niosą one radość, wzajemną życzliwość,
wiarę i siłę w pokonywaniu trudności
pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość.
V Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 26.03.2015 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Prezentacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.
7. Informacja w sprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2015 r.;
8.2) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wola Uhruska;
8.3) ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich;
8.4) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy;
8.5) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy;
8.6) zmian w budżecie gminy.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności GOPS w 2014 r.
10. Raport z realizacji  gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014-2016.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie V Sesji Rady Gminy Wola Uhruska. 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Kuszneruk 

Komunikat w sprawie psów
Napisał jachim   

                                                             KOMUNIKAT
W związku z interwencjami wpływającymi do Urzędu Gminy Wola Uhruska w  sprawie wałęsających się psów, przypomina się mieszkańcom o obowiązku zadbania o własne psy, aby samowolnie nie wychodziły poza posesje.
Psy bez nadzoru stwarzają zagrożenie dla ludzi, a zwłaszcza dzieci.
Przypominam, że zgodnie z §  10 Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Wola Uhruska przyjętym Uchwałą NR XXIII/134/2012 RADY GMINY WOLA UHRUSKA z dnia 20 grudnia 2012 r.:
1. Właściciele lub opiekunowie psów, a  w  szczególności psów rasy uznanej za agresywną oraz innych zwierząt domowych są  zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i  utrzymywania ich tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt oraz nie stanowiły uciążliwości dla innych osób.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy również:
1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;
2) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w  inny sposób zagrażającego otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;
3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w  miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w  kagańcu, w  miejscu mało uczęszczanym przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne.
Zwolnienie psa ze smyczy przez opiekuna na terenie swojej nieruchomości może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nieruchomość jest należycie ogrodzona uniemożliwiając opuszczenie jej przez psa oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Jednocześnie informuję, że za nieprzestrzeganie w/w obowiązków grożą sankcje karne.
Wójt Gminy Wola Uhruska  
Jan Łukasik 

<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 181 - 190 z 225
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5340922
Imieniny
18 Marca 2018
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Anzelm,
Boguchwał, Cyryl,
Edward, Narcyz,
Narcyza, Salwator
Do końca roku zostało 289 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5340922 internautów
TRW