Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow Zaproszenie do składania ofert nr 2/2010 na usługi integracji społecznej
Zaproszenie do składania ofert nr 2/2010 na usługi integracji społecznej
Napisał jachim   
Zaproszenie do składania ofert nr 2/2010
na Usługi Integracji Społecznej
w Gminie Wola Uhruska


Wójt Gminy Wola Uhruska
w dniu 25 kwietnia 2010 r.
ogłasza otwarty konkurs nr 1/2010
na realizację usług integracji społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na usługi integracji społecznej w roku 2010
w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)
Gmina Wola Uhruska uzyskała dotację w wysokości 205 248,60 zł,
z czego część, tj. 17 315,39 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Wola Uhruska (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, dnia 9 czerwca 2010 roku o godzinie 11.30.

3. PROCEDURA
Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, w zw. z art. 4 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl.
Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowy opis poszczególnych części)
4.1. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej z wymienionych części poszczególnych zadań. Jeżeli oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część poszczególnego zadania, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część poszczególnego zadania. Wybór oferty jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części poszczególnego zadania.

4.2. WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
I. Usługi szkoleniowe
Część 1
Organizacja wyjazdu studyjnego
Działanie polega na zorganizowaniu 3 dniowego wyjazdu studyjny dla uczestników szkolenia oraz uczestników warsztatów budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, organizacji pozarządowych, usługodawców i pracowników samorządu realizujących politykę społeczną w Gminie Wola Uhruska w celu zapoznania się z przykładami działań społecznych w innych gminach.

Zgodność z celami szczegółowymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:
Zadanie zgodne z celem szczegółowym Opracowanie i wdrożenie systemu dokształcania i doskonalenia zawodowego mieszkańców w ramach celu głównego Podwyższenie jakości zasobów ludzkich poprzez rozwój gminnego systemu edukacji, str. 67.

Zamawiający oczekuje, iż w ramach usługi będą spełnione między innymi następujące działania:
1) organizacja minimum 3-dniowej wizyty studyjnej dla 25 osobowej grupy obejmującej zapoznanie się z działalnością min. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Stowarzyszenia „Delta” i Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” działających w ramach wioski tematycznej w Bałtowie,
2) przedstawienie w ofercie szczegółowego programu wizyty studyjnej;
3) zapewnienie ubezpieczenia, całodobowego wyżywienia, zakwaterowania uczestników wyjazdu studyjnego;
4) przedstawienie w ofercie informacji nt.: planu realizacji usługi integracji społecznej oraz sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych oraz informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań i spełnienia jednego z poniższych warunków, tj.: usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

Liczba uczestników wyjazdu studyjnego – min. 25 osób – uczestników wyjazdu wskaże Gmina Wola Uhruska spośród osób realizujących politykę społeczną oraz uczestników warsztatów  budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Termin wykonania zamówienia: w miesiącach lipiec-sierpień 2010 r.

Na realizację zadania została przeznaczona kwota w wysokości: 17 315,39 zł.

W odniesieniu do tej części z powodu przeszacowania kwot z EUR na PLN gmina zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy/porozumienia na inną kwotę nie niższą jednak niż 15 000 zł.

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie wyjazdu studyjnego – 1 zrealizowany wyjazd studyjny trwający min. 3 dni.

Rezultatem działań będzie uzyskanie przez osoby realizujące politykę społeczną w Gminie Wola Uhruska praktycznych informacji bezpośrednio od osób, zaangażowanych w realizację działań społecznych zasługujących na miano dobrej praktyki oraz przygotowanie od strony teoretycznej jak i praktycznej do zwiększonej aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i rozwój praktycznych umiejętności zarządzania projektami.

Oferent zobowiązany jest do złożenia odrębnych ofert technicznych i finansowych na każdy z wyżej wymienionych zakresów zadań.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w niniejszej procedurze są:
1) Organizacje pozarządowe (NGOs);
2) Organizacje kościelne;
3) Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne;
4) Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze;
5) Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
 
Minimalne wymogi do spełnienia dla usługodawców:

W odniesieniu do części 1 - Organizacja wyjazdu studyjnego
1) Oferta złożona zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. w zakreślonym terminie, złożona w zamkniętej kopercie i opisanej zgodnie z pkt. 7 Zaproszenia oraz na formularzu stanowiącym załącznik do Zaproszenia.
1) zapewnienie ubezpieczenia, zakwaterowania i całodobowego wyżywienia uczestników wycieczek i ich ubezpieczenia – w oparciu o oświadczenie oferenta.
2) Przedstawienie programu programu wizyty studyjnej;

Wszyscy Oferenci spełniający w/w wymogi minimalne zostaną zakwalifikowani do oceny merytorycznej ofert. Mając na względzie jakość przedstawionej oferty technicznej, oczekiwaną jakość usług oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ostatecznego wyboru wykonawców dla realizacji poszczególnych zadań.

7. PROCEDURY SKŁADANIA i OCENY OFERT:


1. Składanie ofert:

Oferty techniczno-finansowe, przygotowane z wykorzystaniem standardowych formularzy, należy składać w Urzędzie Gminy Wola Uhruska (sekretariat Urzędu – pok. nr 11 ) w terminie do 25 czerwca 2010 r. do godz. 14.30.

Oferta powinna być złożona w kopercie zamkniętej na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia: Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska „Oferta na usługi integracji społecznej – (tytuł usługi z zaznaczeniem numeru części usługi zgodnie z zaproszeniem)” oraz dane adresowe usługodawcy.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania do Oferenta.

2. Ocena ofert:
Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
1) Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt 6.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
3) Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Mariuszem Jachimczukiem, Koordynatorem Programu Integracji Społecznej w Gminie Wola Uhruska, w celu pobrania wniosków i uzyskania dalszych informacji.
Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, tel.: 082 591 50 03 w. 24,  e-mail: )
 
Załączniki:

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6197021
Imieniny
23 Lutego 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bądzimir, Damian,
Florentyn, Łazarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do końca roku zostało 312 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6197021 internautów
TRW