Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Projekty RPO WL
Projekty RPO
Napisał jachim   

PREZENTUJEMY TU INFORMACJE O

PROJEKTACH REALIZOWANYCH

W GMINIE WOLA UHRUSKA

Z DOFINANSOWANIEM RPO WL


PROJEKTY REALIZOWANE SAMODZIELNIE
Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu” obejmuje swym zasięgiem aglomerację Wola Uhruska z miejscowościami: Wola Uhruska, Nadbużanka, Bytyń, Uhrusk, Siedliszcze. Miejscowości te w całości są zaopatrywane w wodę ze zbiorowych ujęć wody w Woli Uhruskiej i Siedliszczu.
Siedliszcze oraz znaczna część Uhruska nie są włączone do sieci kan. sanit. Wschodnie części tych miejscowości zlokalizowane są w obszarze Natura 2000 i wymagają szczególnej dbałości o stan środowiska naturalnego.

Projekt obejmuje następujące działania:
1) modernizację oczyszczalni ścieków w Bytyniu poprzez przywrócenie do działania drugiego biobloku (uzyskanie przepustowości do 200 m3/d), wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia technologiczne pozwalające oczyszczać ścieki w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do powierzchniowych wód płynących lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wysokich efektów ekonomicznych procesu oczyszczania, automatyzacja i wizualizacja procesu sterowania, wyposażenie oczyszczalni w linię odwadniania i sanitacji nadmiernych osadów ściekowych
2) budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych częściach Woli Uhruskiej i Bytynia z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 80 gospodarstw domowych oraz budowa 1 przepompowni;
3) poprowadzenie kanału tłocznego z Woli Uhruskiej do Uhruska umożliwiając odprowadzenie ścieków z Siedliszcza i Uhruska do oczyszczalni ścieków w Bytyniu - budowa rurociągu tłocznego PE o średnicy DN 90 mm o długości ok. 2360 mb;
4) budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej  w Uhrusku z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 70 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ścieków z kanałem tłocznym;
5) budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Siedliszczu z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 60 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ścieków z kanałem tłocznym;
6) promocja projektu.

Wartość projektu wynosi 7 973 924,74 zł z czego 6 378 518,15 zł to koszty kwalifikowane.
Dnia 06.04.2011 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu kwotą  4 694 524,81 zł co stanowi 73,6% kosztów kwalifikowanych.

W miesiącu maju i czerwcu 2011 r. planowane jest przeprowadzenie przetargu na realizację robot budowlanych oraz nadzór inwestorski. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w lipcu 2011. Zakończenie całości projektu planowane jest na miesiąc grudzień 2013 r.Projekt pod nazwą "Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła" obejmuje swoim zasięgiem 17 miejscowości gminy Wola Uhruska. Niektóre miejscowości, m.in.: Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Bytyń, Majdan Stuleński, Małoziemce, Stulno, Zbereże, Kosyń, przylega bądź jest zlokalizowana bezpośrednio w obszarach chronionych sieci Natura 2000, przez co wymagają one szczególnej dbałości o stan środowiska naturalnego.
W ramach projektu planowane jest wykonanie  605 indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 4,4 MW, w tym:
- 465 instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o zainstalowanej mocy 1,7 MW,
- 140 instalacje kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujące biomasę o zainstalowanej mocy 2,7 MW.
Wartość całkowita  projektu wynosi 7 722 382,28 zł z czego 7 073 714,88 zł stanowią koszty kwalifikowane.

Dnia 06.04.2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu na kwotę dotacji 3 542 979,43 zl co stanowi 50,09% kosztów kwalifikowanych.

W maju i czerwcu 2011 r. planowane jest przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W lipcu 2011 r. wyłoniony wykonawca robót powinien rozpocząć prace projektowe i realizację poszczególnych instalacji. Rzeczowe zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2013 r.
 
Przejdź do formularza zgłaszania usterek i awarii instalacji kolektorowych i pieców na biomasę.
FORMULARZ ZGŁASZANIA


Przedmiotem projektu jest budowa układu 6 ulic w miejscowości Wola Uhruska
ul. Spacerowa długość 1,112 km szerokość 6,0 m
ul. Leśna długość 0,667 km szerokość 5,5 m
ul. Źródlana i Leśna długość 0,374 km szerokość 5,5 m
ul. Krzywa długość 0,304 km szerokość 5,5-5,0 m
ul. Odrodzenia długość 0,210 km szerokość 5,0 m
ul. Spokojna długość 0,951 km szerokość 6,0 m

Łączna wartość projektu wynosi 4 589 259,94 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę: 4 335 185,60 zł. Na realizację projektu Gmina Wola Uhruska uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 086 321,90 zł co stanowi ok. 48,13% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek na realizację przedsięwzięcia złożony został w kwietniu 2009 r., a decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła w październiku 2009 r. Umowa o dofinansowaniu projektu zawarta została dnia 8 marca 2010 r..

Jeszcze przed zawarciem umowy rozpoczęte zostały prace związane z realizacją projektu. W roku 2008 wykonano pierwszy etap budowy ul. Spokojnej na odcinku z istniejącą zabudową. W roku 2009 wybudowano ulice Krzywą oraz Odrodzenia. W roku 2010 planowana jest realizacją robót na ul. Leśnej, Źródlanej oraz dokończenie ul. Spokojnej do skrzyżowania z ul. Spacerową. W maju 2010 r. rozpoczęto prace przy budowie ul. Leśnej. W roku 2011 wybudowana zostanie ul. Spacerowa.

Ogólny przebieg ulic oraz planowane lata realizacji przedstawia poniższy rysunek:

Projekt obejmuje termomodernizację i remont istniejącego budynku SP ZOZ Wola Uhruska wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, urządzeniami i infrastrukturą techniczną oraz zakup wyposażenia (sprzętu medycznego). Prace skupiają się na wykonaniu :

- przebudowy dachu budynku,
- termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku,
- wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- przebudowy, remontu istniejących podjazdów i dojść do budynku wraz z wymiana nawierzchni.

W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia:
- aparat ultrasonograficzny,
- aparat elektrokardiograficzny,
- unit stomatologiczny.

Całkowita wartość projektu wynosi 704 187,38 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą: 567 971,27 zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Gmina Wola Uhruska uzyskała dofinansowanie w wysokości 472 880,34 zł co stanowi ok. 83,26% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2009 r., ocena wniosków zakończona została w październiku 2009 r. a umowa o dofinansowaniu projektu została zawarta dnia 17.03.2010 r.

Dnia 05.05.2010 r. odbył się przetarg na wykonanie robót budowlanych objętych projektem. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy PPHU ŁUBEX z Chełma i dnia 26 maja 2010 r. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego.


Projekt "Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej" polega na wybudowaniu sali sportowo–widowiskowej o powierzchni 1030,34 m2 połączonej ze stałą widownią na ok. 170 miejsc oraz rozsuwanymi trybunami na ok. 130 miejsc. W ramach budynku wyodrębnione jest także zaplecze socjalno – techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, sala gimnastyczna dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, oraz pomieszczenie gospodarcze. Zaprojektowano również dodatkowe zaplecze obejmujące pomieszczenia na siłownię, odnowę biologiczną – sauna, masaż, itp., pomieszczenia administracyjne i pomocnicze) o łącznej powierzchni ok. 250 m. Budynek będzie posiadał niezbędne przyłącza mediów do sieci zewnętrznych (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefoniczna), połączenie z infrastrukturą drogową, parkingi oraz oświetlenie terenu. W ramach projektu hala zostanie kompleksowo wyposażona w niezbędny sprzęt i urządzenia do uprawiania sportu oraz w instalację Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC).

Łączne koszty kwalifikowane to kwota 5 819 832,85 zł, z których przyznane dofinansowanie z RPO WL wynosi 4 655 866,26 zł. Planowane zakończenie budowy hali to sierpień 2014 r.

 


 

Dnia 28.11.2013 r. Gmina Wola Uhruska podpisała umowę na realizację projektu pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w gminie Wola Uhruska". Projekt realizowany będzie przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Celem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 0,5 MW, która rocznie będzie produkowała ok. 500 MWh energii elektrycznej. Elektrownia powstanie na gruntach Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego Sp. z o.o., które będzie także jej operatorem. Planowany termin uruchomienia elektrowni to wrzesień 2014 r.

 PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE 
Tytuł projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Nazwa beneficjenta: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI.

Jest to projekt partnerski realizowany w partnerstwie z Gminą Wola Uhruska i Powiatem Włodawskim

Celem głównym wnioskowanego Projektu jest zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego kościoła w Kosyniu. Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 408 odwiedzających. Grupą docelową projektu są parafianie miejscowości Kosyń oraz turyści przebywający w gminie Wola Uhruska i w powiecie włodawskim. Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Opracowanie studium wykonalności
2. Prace konserwatorskie ołtarza
3. Remont i konserwacja kościoła
4. Budowa parkingu
5. Montaż oświetlenia
6. Zarządzanie projektem
7. Zatrudnienie Inspektora nadzoru
8. Promocja projektu (tablice informacyjno-promocyjne)
9. Stworzenie platformy internetowej.

W ramach prac związanych z ogrodzeniem przewidziano budowę słupków z cegły ceramicznej połączonych stalowymi przęsłami. W ramach projektu przewidziano montaż panela fotowoltaicznego na dachu plebanii o mocy 1 kW. Powierzchnia do zagospodarowania w ramach projektu to 1152m2; przewidziano 17 miejsc parkingowych, powierzchnia parkingu to 235m2

Celem głównym wnioskowanego Projektu jest " Zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego kościoła w Kosyniu".

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Kosyniu.


Projekt "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III", którego założeniem jest budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Projekt realizowany przez następujące jednostki samorządu terytorialnego:
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej
- Urząd Gminy Cyców
- Urząd Gminy Milejów
- Urząd Gminy Ludwin
- Urząd Miejski w Łęcznej
- Urząd Gminy Puchaczów
- Urząd Gminy Spiczyn
- Starostwo Powiatowe w Świdniku
- Urząd Gminy Mełgiew
- Urząd Gminy Piaski
- Urząd Gminy Rybczewice
- Urząd Miasta Świdnik
- Urząd Gminy Trawniki
- Starostwo Powiatowe we Włodawie
- Urząd Gminy Hanna
- Urząd Gminy Wyryki
- Urząd Gminy Stary Brus
- Urząd Gminy Urszulin
- Urząd Gminy Hańsk
- Urząd Gminy Wola Uhruska
- Urząd Gminy Włodawa

Inwestycja ta pozwoli na:
- wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
- podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
- stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
- wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

W związku z realizacją projektu, przewiduje się także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze uzyskają łatwiejszy dostęp do portali informacyjnych zawierających dane dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, atrakcji turystycznych, gospodarki oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatów biorących udział w projekcie.

Okres realizacji: 01.03.2010 - 30.04.2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne
Projekt "E-Powiat Włodawski" w swoim zakresie obejmuje dwa główne elementy: wdrożenie we wszystkich gminach wiejskich Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym środowiska teleinformatycznego dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, stworzenie sieci PIAP umożliwiającej mieszkańcom Powiatu Włodawskiego dostęp do elektronicznych usług publicznych.

Projekt zakłada wyposażenie i przygotowanie do działania Portalu e-Urząd (PeU). Zostaną w jego ramach uruchomione urządzenia teleinformatyczne, z których - w sposób zdalny poprzez sieć teleinformatyczną - korzystać będą Partnerzy Projektu. Na serwerach PeU zostanie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu - Portal e-Usług Publicznych. Dla Partnerów Projektu zostaną zakupione urządzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej, a także oprogramowanie wspomagające (pakiet biurowy, oprogramowanie do obsługi formatów graficznych). Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb powiatu i wszystkich beneficjentów pośrednich Inwestycji. Mieści się on też w założeniach wielu dokumentów strategicznych i planistycznych, koresponduje z programem rozwoju regionalnego oraz programem rozwoju województwa lubelskiego.

e-Powiat Włodawski to:
- Poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami powiatu a urzędem poprzez zwiększenie usług świadczonych drogą elektroniczną.
- Zwiększenie dostępności urzędów osobom niepełnosprawnym.
- Poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędach i komunikacji pomiędzy poszczególnymi urzędami powiatu.
  Zwiększenie efektywności pracy administracji lokalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.097.539,66 PLN,  w tym dofinansowanie ze środków europejskich EFRR 4.308.176,26 PLN

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Gmina Wola Uhurska realzicuje projekt pn. "DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI" objęty umową o dofinansowanie nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-012/10-00-0583 z dnia 2012-03-12.

Przedmiotem Projektu jest infrastruktura turystyczna Gmin: Hanna, Hańsk, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz samego Powiatu Włodawskiego.

Projekt zagospodarowania turystycznego obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, rozbudowę zalewu, remont wieży kościelnej, budowę ścieżki- kładki oraz wzbogacenie go o małą architekturę, taką jak przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada także zakup łodzi: ratowniczej i pasażerskiej.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 032 256,58 zł z czego dotacja z Europejskiego Fudnuszu Rozowoju Regionalnego wynosi 2 696 773,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2014 r.
Gmina Wola Uhruska wspólnie z większością jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego bierze udział jako partner w projekcie pn. "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji".

Główne cele projektu to:
- zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
- wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
- wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
- poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych.

Główne działania projektu:

1. Modernizacji i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej – polegająca na wymianie przestarzałych technologicznie komputerów, a także jeśli wymagać będzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urzędach nie posiadających potzrebnej infrastruktury sieciowej.

2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum przetwarzania danych.

3. Zakup i instalacja oprogramowania – konieczne jest zaprojektowanie i stworzenie serwisu internetowego służącego do obsługi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawierającego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędów i podległych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-usług odpowiedzialna za komunikację z klientem, system płatności, formularze elektroniczne w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpieczeństwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, moduł wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu płatności, system weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Wdrożenie systemu umożliwiającego gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych.

5. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej z wykorzystaniem e-learningu.

6. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety wśród Partnerów, statystyki z systemu.

7. Promocja - działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.


PONADTO W GMINIE WOLA UHRUSKA
REALIZOWANE SĄ PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z INNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Głównym celem projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu). Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego (w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.

Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów (15%).

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby :

- z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
- z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Obszar projektu:

Gminy: Adamów, Annopol, Borki, Cyców, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Dubienka, Goraj, Hańsk, Hrubieszów, Jeziorzany, Kodeń, Konopnica, Konstantynów, Krasnobród, Krzywda, Kurów, Leśna Podlaska, Łabunie,  Łomazy, Miączyn, Międzyrzec Podlaski, Milanów,  Mircze, Niedrzwica Duża, Piszczac, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica,  Spiczyn, Stanin, Stary Brus, Telatyn, Trzydnik Duży, Tuczna, Wierzbica, Wola Uhruska, Wólka, Żyrzyn; Miasta: Lublin, Międzyrzec Podlaski, Puławy, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Powiaty: Puławski, Świdnicki.
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6264541
Imieniny
20 Marca 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Aleksander,
Aleksandra, Ambroży,
Anatol, Bogusław,
Cyriaka, Eufemia,
Klaudia, Patrycjusz,
Ruprecht, Wasyl,
Wincenty
Do końca roku zostało 287 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6264541 internautów
TRW