Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artykuły arrow Rekrutacja 2017/2018
Rekrutacja 2017/2018
Napisał jachim   
Na rok szkolny 2017/2018 rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Uhruska jest prowadzona wg nowych przepisów. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.


Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Uhruska.


Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Wola Uhruska zostały określone na podstawie zapisów:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59);
3) Uchwały Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uwzględnia zapisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj.:
1) prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;
2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie;
3) obowiązek szkolny od 7 roku życia;
4) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

O przyjęciu dziecka do publicznego Przedszkola w Woli Uhruskiej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola w Woli Uhruskiej składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza – w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji: 2,5 roku.
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wola Uhruska.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), tj.:
- wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria ustalone przez Radę Gminy Wola Uhruska w Uchwale Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, tj.:
1) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 5 punktów;
2) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 4 punkty;
3) deklaracja pobytu dziecka w placówce powyżej 5 godzin – 3 punkty;
4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki – 2 punkt;
5) dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 1 punkt.

Prowadzenie przedszkola/oddziału przedszkolnego przez gminę jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do Przedszkola Woli Uhruskiej lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego  w Woli Uhruskiej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wola Uhruska.
Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Wola Uhruska możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w postępowaniu uzupełniającym.
Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Woli Uhruskiej lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.


Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Uhruska.


Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, dla której obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bytyń, Józefów, Majdan Stuleński, Małoziemce, Mszanka, Mszanna, Nadbużanka, Potoki, Stanisławów, Stulno, Wola Uhruska, Zbereże przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Szkoły.
Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria wraz z liczbą przyznawanych punktów, określone przez Radę Gminy Wola Uhruska w uchwale nr XXI/143/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r.:
1) dochód na osobę w rodzinie kandydata - 1 pkt;
2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły prowadzącej nabór - 1 pkt;
3) kandydat z rodziny wielodzietnej - 1 pkt;
4) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica - 1 pkt.
Wniosek rekrutacyjny wraz ze stosownymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie ww. kryteriów należy złożyć w sekretariacie Szkoły.
Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej danej szkoły podstawowej, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.

Szczegółowe terminy przeprowadzania rekrutacji reguluje Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz  oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Uhruska.
Do pobrania:


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6115538
Imieniny
17 Stycznia 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Antoni, Jan,
Rościsław
Do końca roku zostało 349 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6115538 internautów
TRW