Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualności arrow Propozycja programu samorządu VIII kadencji
Propozycja programu samorządu VIII kadencji
Napisał jachim   
Dnia 5 listopada 2018 r. odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy VII kadencji (zwołana w trybie nadzwyczajnym) z udziałem Radnych wybranych na kolejną VIII kadencję.
Na Sesji m.in. uchwalono wysokość podatków na 2019 r. oraz omówiono inwestycje przewidziane do realizacji w nadchodzącej kadencji, na które już zdobyto dofinansowanie z UE i w większości podpisano umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
Na zakończenie Sesji Wójt Gminy wręczył Radnym propozycję programu na VIII kadencję (2018/23) zachęcając do jego przeanalizowania i realizacji:


CEL GŁÓWNY:
Kontynuacja wszechstronnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Wola Uhruska dla dobra mieszkańców i gości, w oparciu o wykorzystanie posiadanej infrastruktury, walorów środowiska naturalnego, nadgranicznego położenia gminy, funduszy europejskich oraz programów krajowych.

PRIORYTETY:
1. Zdrowie, oświata, bezpieczeństwo.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wspieranie funkcji rolniczej.
4. Wzmacnianie funkcji turystycznej.
5. Sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII
ROZWOJU GMINY WOLA UHRUSKA
1. Działania na rzecz:
1) ochrony zdrowia poprzez:
a) wspieranie działalności SP ZOZ-u w Woli Uhruskiej, Zespołu Ratownictwa Medycznego i Punktu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) organizacja obozów naukowo-medycznych, białych sobót i niedziel oraz akcji dotyczących badań specjalistycznych;
2) oświaty poprzez współdziałanie ze szkołami na rzecz poprawy infrastruktury szkolnej, kształcenia i wychowania oraz propagowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, kultury  i sportu;
3) bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i socjalnego poprzez:
a) współpracę z placówkami Straży Granicznej, Policji oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej,
b) poprawę warunków lokalowych OSP Wola Uhruska poprzez budowę remizy strażackiej oraz zakup środków transportu dla OSP Zbereże i Uhrusk, a także zakup niezbędnego wyposażenia magazynowo-sprzętowego dla pozostałych jednostek,
c) pomoc osobom potrzebującym w ramach działalności GOPS-u w tym wspomaganie  usług opiekuńczych.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej z wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych, a w tym:
1) budowa i modernizacja dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym przebudowa drogi gminnej w Siedliszczu, budowa drogi przy tzw. “rampie kolejowej” i przejścia przez tory w Woli Uhruskiej, przebudowa ulicy Parkowej i Sportowej oraz innych dróg w ramach pozyskiwanych środków i zagospodarowania poscaleniowego;
2) poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej takich jak: budynek Urzędu Gminy oraz budynki: Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej, w Uhrusku i Macoszynie Dużym poprzez ich termomodernizację oraz remonty kapitalne;
3) dokończenie budowy świetlicy w Kosyniu oraz zagospodarowanie otoczenia;
4) rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy w obrębie wsi: Wola Uhruska, Bytyń, Siedliszcze i Stulno oraz budowa oczyszczalni przydomowych w pozostałych miejscowościach;
5) budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej;
6) rewitalizacja terenów i obiektów po PKP poprzez remont budynku byłego dworca kolejowego i wieży ciśnień oraz zagospodarowanie parku i terenu wokół dworca, a także gminnego targowiska,
7) rozbudowa sieci gazowniczej (we współdziałaniu z Zakładem Gazowniczym);
8) realizacja innych projektów zgłaszanych przez Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców głównie tych, na które będzie możliwe uzyskiwanie funduszy pomocowych.

3. Wspieranie funkcji rolniczej gminy poprzez:
1) organizację pomocy doradczej dla rolników z wykorzystaniem specjalistów LODR-u, ARiMR, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz innych instytucji;
2) budowę, remonty i modernizację dróg dojazdowych do pól, przepustów i urządzeń wodno-melioracyjnych;
3) współpracę ze Starostwem Powiatowym oraz zespołem geodetów i mieszkańców w realizacji scalenia gruntów wsi Bytyń, częściowo Wola Uhruska i Józefów.

4. Wzmacnianie funkcji turystycznej gminy poprzez:
1) wszechstronne działania na rzecz poprawy czystości i estetyki gminy;
2) promocję agroturystyki oraz aktywnego wypoczynku, a w tym propagowanie wycieczek pieszych, rowerowych, wędkowania, kajakarstwa itp.

5. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy:
1) organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz staży absolwenckich i zawodowych,
2) przygotowanie oferty dotyczącej wydzierżawiania lub nabycia gruntów i obiektów gminnych dla przedsiębiorców zainteresowanych założeniem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy;
3) wprowadzenie dodatkowych ulg podatkowych dla osób tworzących nowe miejsca pracy.

DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE:
1. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2019/25 (obecna strategii opracowana w roku 2009 obowiązuje do końca roku 2018).
2. Kontynuacja plenerów plastycznych „Kresy 92” oraz Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.
3. Współorganizacja cyklicznych wydarzeń, uroczystości, konferencji, sympozjów i spotkań.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi zarówno z terenu, jak i spoza gminy Wola Uhruska.
5. Kontynuacja współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie.
6. Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych oraz kulturowych gminy.

    
W VIII kadencji Samorządu dominować powinny – jak zawsze – sprawy społeczne dotyczące zdrowia, oświaty i bezpieczeństwa, ale należy również koncentrować się na realizacji projektów przygotowanych wcześniej, na które już zdobyto dofinansowanie z różnych programów unijnych (termomodernizacja obiektów publicznych, droga w Siedliszczu, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, świetlica w Kosyniu oraz montaż instalacji PV na budynkach prywatnych). Należy również bacznie obserwować nowe programy rządowe stwarzające możliwość dofinansowywanie także innych działań np. o charakterze prospołecznym (Dostępność +), ekologicznym (termomodernizację budynków prywatnych) oraz dotyczącym poprawy komunikacji poprzez: przebudowę dróg lokalnych i z chwilą pojawienia się korzystnych dofinansowań, przygotowywać nowe projekty oraz wspierać projekty indywidualne, aby wykorzystać szanse, które mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy gminy.

Wyżej zaproponowany program jest bardzo ambitny, trudny – ale możliwy do zrealizowania – pod warunkiem pełnej współpracy z Wójtem oraz Administracją Samorządową – Radnych, Sołtysów, instytucji podlegających Gminie, organizacji pozarządowych współdziałających z Gminą, a także mieszkańców, poprzez wspólne wytyczenie celów oraz racjonalne gospodarowanie funduszami, w tym funduszami sołeckimi będącymi odpowiednikiem budżetu obywatelskiego.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 6270111
Imieniny
21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 6270111 internautów
TRW