Aktywny e-Samorząd

31 marca 2019

Gmina Wola Uhruska uczestniczy w partnerskim projekcie „Aktywny e-Samorząd„, którego celem jest m.in. wdrożenie platformy e-usług w zakresie płatności z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminie Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca czerwca 2019 roku.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Okres realizacji  projektu:  01.03.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wartość projektu 1 580 261,28 PLN

Wartość dofinansowania  ze środków  EFS 1 329 892,88 PLN.