Ks. Kanonik Józef Kuzawiński

31 grudnia 2019

Ks. Kanonik Józef Kuzawiński

 

UCHWAŁA NR XIII/76/2019
RADY GMINY WOLA UHRUSKA
z dnia 14 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. Nr 506, z późn. zm.) – Rada Gminy Wola Uhruska uchwala, co następuje:

§ 1

W dowód uznania szczególnych zasług dla Gminy Wola Uhruska nadaje się tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” księdzu kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska

/-/ Marian Łubkowski

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Gminy Wola Uhruska
z dnia 14 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
W dniu 9 października 2019 r. do Rady Gminy Wola Uhruska wpłynął wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” księdzu kanonikowi Józefowi Kuzwińskiemu. Do wniosku dołączone zostały listy poparcia wniosku podpisane przez 626 mieszkańców Gminy Wola Uhruska
Zgodnie z § 4 uchwały nr XII/68/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” oraz zasad i trybu jego nadawania wnioski o nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” wymagają zaopiniowania przez Komisję, w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska jako przewodniczący komisji;
2) Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska;
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Wola Uhruska;
4) Wójt Gminy Wola Uhruska.
W dniu 28 listopada 2019 r. Komisja w składzie:
1) Marian Łubkowski – Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska
2) Tadeusz Pawłowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska;
3) Teresa Kościuk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Uhruska;
4) Honorata Dyczkowska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wola Uhruska;
5) Marta Malewicz – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Wola Uhruska;
6) Mariusz Karpowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Wola Uhruska;
7) Jan Łukasik – Wójt Gminy Wola Uhruska.
zapoznała się z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” księdzu kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu oraz jego uzasadnieniem i jednomyślnie postanowiła pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Akt nadania tytułu
Honowory Obywatel Gminy Wola Uhruska