Sprawy podatkowe

26 marca 2019

Informacja w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Wola Uhruska w roku 2019 r.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r. na podstawie art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) wynikają z uchwały Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Uhruska na 2018 r. –

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/4336/akt.pdf

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2019 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 1004) –

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2019 r. wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005) –

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001005/O/M20181005.pdf

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 r. wynikają na podstawie art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) z uchwały Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 październikach 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wola Uhruska na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4340) –

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/4340/akt.pdf

Formularze podatkowe obowiązujące w gminie Wola Uhruska od 2016 r.:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
2) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
3) wzór danych o nieruchomości
4) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
5) wzór deklaracji na podatek rolny
6) wzór informacji w sprawie podatku rolnego 
7) wzór danych o nieruchomościach rolnych
8) wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
9) wzór deklaracji na podatek leśny 
10) wzór informacji w sprawie podatku leśnego
11) wzór danych o nieruchomościach leśnych 
12) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Nr konta bankowego – do celów podatkowych, wnoszenia opłaty skarbowej itp.
Bank Spółdzielczy Leśniowice Oddz. w Woli Uhruskiej
79 8195 0009 2005 0090 0736 0001

Uchwała w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy – http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/5250/akt.pdf