Efektywność energetyczna w Gminie

18 maja 2022

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez

Gminę Wola Uhruska

Zgodnie z art.  6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

  • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Gmina Wola Uhruska realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

Realizację i finansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

a) budowa kotłowni opartej na pompach ciepła wykorzystujących wody gruntowe wraz z instalacją kolektorów słonecznych dla potrzeb wielofunkcyjnego budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej – lata 2005-2006,

b) montaż w budynkach prywatnych i publicznych 465 instalacji kolektorów słonecznych oraz 145 kotłów c.o. opalanych biomasą – lata 2012-2013,

c) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW – 2014 r.,

d) montaż gruntowych wymienników ciepła w budynkach sali gimnastycznej i hali sportowo-widowiskowej w Woli Uhruskiej – 2015 r.,

e) budowa świetlicy wiejskiej w Kosyniu jak budynku pasywnego wykorzystującego odnawialne źródła energii (instalacja fotowoltaiczna, gruntowa pompa ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła) – 2019 r.

f) budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39kW przy ujęciu wody w Woli Uhruskiej – 2019 r.,

g) budowa oświetlenie ulicznego w technologii LED przy ul. Kolejowej w Woli Uhruskiej – 2019 r.,

h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska – 2020 r.

i) budowa instalacji fotowoltaicznej o moc 40 kW przy oczyszczalni ścieków w Bytyniu – 2020 r.

j) budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED przy ul. Dolnej i Piaskowej w Woli Uhruskiej – 2020 r.,

k) montaż 67 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych z terenu Gminy Wola Uhruska – 2021 r.;

Wymianę niżej wymienionych eksploatowanych urządzeń lub instalacji:

a) wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska na oświetlenie LED – 2020 r.,

b) przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w Urzędzie Gminy Wola Uhruska – 2020 r.;

Wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, tj.

a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhrusku – 2019 r.,

b) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym – 2019 r.,

c) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska – 2020 r.