Profilaktyka uzależnień

27 marca 2019

Rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami, głównie od alkoholu, w Gminie Wola Uhruska jest zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja ta została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wola Uhruska w następującym składzie:

  1. Elżbieta Pakuła – Kierownik USC – Przewodnicząca Komisji
  2. Mariusz Jachimczuk – Sekretarz Gminy – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Bogumiła Krawczuk – pracownik socjalny GOPS w Woli Uhruskiej
  4. Joanna Kulicka – pracownik socjalny GOPS w Woli Uhruskiej
  5. Elżbieta Matejuk – nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej
  6. Beata Haponik – pielęgniarka Przychodni Medycyny Rodzinnej Violetta Żylińska w Woli Uhruskiej
  7. Jerzy Brzozowski – Dyrektor GOSiR w Woli Uhruskiej
  8. Aleksander Demczuk

Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz inicjuje i realizuje roczne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe

Karta informacyjna dotycząca procedury skierowania na leczenie odwykowe

Na terenie Gminy Wola Uhruska funkcjonuje grupa AA, której spotkania odbywają się w soboty w pomieszczeniach sali katechetycznej parafii pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej o godz. 18:00.

W ramach realizacji ww. programu w Urzędzie Gminy Wola Uhruska funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym w każdy poniedziałek w godz. 10:00-12:00 dyżur pełni psycholog.