Odpady komunalne

26 marca 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r. w gminie Wola Uhruska.
Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych za 2021 r. i na 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska

przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Piotr Kołodyński

ul. Krótka 2, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82-59-15-469

W gminie Wola Uhruska każda osoba zamieszkująca (niezależnie od tego czy jest zameldowana, czy nie) na terenie gminy zobowiązana jest do ponoszenia kosztów usuwania wytwarzanych przez siebie odpadów.

Przyjęta uchwałą nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia  25 lutego 2021 r. – https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/1052/akt.pdf metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakłada, że za każdą osobę zamieszkującą na terenie gminy właściciel/użytkownik nieruchomości lub osoba zarządzająca nieruchomością, na której one zamieszkują, ponosi miesięczną opłatę wysokości – 16,30 zł. Powyższa stawka obowiązuje do 1 kwietnia 2021 r.

Każdy właściciel/użytkownik nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych – mieszkańcy którzy nie będą wywiązywali się z tego obowiązku zgodnie z ww. uchwałą będą obciążani stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z uchwałą nr NR XXVI/157/2021 z dnia  25 lutego 2021 r. https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/1053/akt.pdf mieszkańcy zamieszkujący na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wyposażonych w kompostownik przydomowy, którzy kompostują w nich bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszącego 1,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca pod warunkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zamieszczą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów – ze zwolnienia nie mogą skorzystać mieszkańcy zamieszkujący w budynkach wielolokalowych (tzw. blokach) nawet jeśli posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady.

Skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty skutkuje niemożnością oddawania bioodpadów – w tym również odpadów zielonych – zarówno w pojemnikach/workach jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku stwierdzenia braku kompostownika lub niekompostowania bioodpadów (oddawanie bioodpadów w pojemnikach/workach lub do PSZOK) zwolnienie zostanie cofnięte, a ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jego cofnięcia i wymaga złożenia kolejnej deklaracji.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wola Uhruska określa uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16.06.2016 r. – http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/3247/akt.pdf, zgodnie z którą opłatę uiszcza się z dołu bez wezwania miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Zasady selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska:

• w pojemnikach/workach o kolorze żółtym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” gromadzimy: przedmioty metalowe i plastikowe, puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową, garnki, blachy do pieczenia, kapsle, nakrętki, zakrętki do słoików, butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, folie, reklamówki, opakowania po środkach czystości, kartony po mleku lub sokach (Tetra Pack), styropian opakowaniowy,

• w pojemnikach/workach o kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” gromadzimy: puste butelki szklane, słoiki, szklanki, szklane opakowania,

• w pojemnikach/workach o kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” gromadzimy: opakowania papierowe, gazety i czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tekturę,

• w pojemnikach/workach o kolorze brązowym z napisem „BIO” gromadzimy: resztki żywności, obierki, opakowania biodegradowalne,

• w pojemnikach/workach o kolorze czarnym lub szarym gromadzimy odpady, których nie da się przyporządkować do ww. frakcji, tj.: odpady higieniczne (zużyte chusteczki, pieluchy, papierowe ręczniki), worki z odkurzaczy, obuwie, zanieczyszczone opakowania papierowe, ceramikę i porcelanę, puszki po farbach, lakierach, kości, odchody zwierzęce, niedopałki papierosów, itp.,

• w ramach odpadów wielkogabarytowych odbierane sprzed nieruchomości są: meble i wyroby tapicerskie, wózki dziecięce, duże zabawki, parasole ogrodowe, materace, dywany, itp.,

pozostałe odpady, tj.: odpady zielone (w tym: skoszona trawa, liście, gałęzie o ile nie korzysta się ze zwolnienia z części opłaty z tytuły kompostowania w kompostowniku przydomowym) oraz budowlano-remontowe (w tym: okna, drzwi, futryny, umywalki, sedesy, itp.) – w ilości nie większej niż 30 kg na osobę rocznie, tekstylia i odzież, szyby i lustra, popiół, baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki, pojemniki z resztkami farb, lakierów, olejów, pojemniki po aerozolach, leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym: lodówki, pralki), zużyte opony (bez opon ze sprzętu rolniczego, transportowego, przemysłowego i budowlanego) odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krótkiej 2 w Woli Uhruskiej w każdy piątek w godz. 8:00-16:00.

Właściciel/użytkownik nieruchomości lub osoba zarządzająca nieruchomością zobowiązany jest składania w Urzędzie Gminy deklaracji, w której wskazuje liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości oraz wysokość wyliczonej miesięcznej opłaty (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty). Wzór deklaracji określa uchwała nr XVII/105/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/2378/akt.pdf

Deklaracja do pobrania:
w formacie pdf
w formacie doc

Informuje się jednocześnie, że zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji.
Złożenie deklaracji wg nowego wzoru jest wymagane w przypadku zaistnienia zmian danych będących podstawą do wyliczenia wysokości opłaty, tj.:

  • zmiany liczby mieszkańców lub złożenia informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów – w takim przypadku deklarację należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.
  • zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca – w takim przypadku deklarację należy składać w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii COVID-19

Osoby, u których potwierdzone zostało zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebywający w izolacji domowej zgłaszają tan fakt w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, tel. 82 591 52 30 celem otrzymania worków w kolorze czerwonym oraz uzyskania dalszych informacji o planowanych terminach odbioru tych odpadów.

Osoby przebywające w kwarantannie proszone są o wystawianie, o ile jest to możliwe, odpadów powstałych w czasie kwarantanny w drugim – po zakończeniu okresu kwarantanny – terminie po zbierania odpadów komunalnych.

Prosimy także o zapoznanie się z odgórnymi wytycznymi w sprawie postępowania z odpadami w związku z COVID-19

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.