Czyste Powietrze

31 sierpnia 2021

Na mocy porozumienia Gminy Wola Uhruska z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w Urzędzie Gminy Wola Uhruska został utworzony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.

W ramach działalności Punku mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wsparcie w zakresie wypełniania i składania wniosków.

Punkt funkcjonuje w poniedziałki oraz wtorki od godziny 8:30 do godziny 13:30. Jeżeli  w dniu pracy punktu wypada święto, dzień otwarcia punktu zostaje przeniesiony na najbliższy dzień roboczy.

Konsultacje osobiste w odbywają się w budynku Urzędu Gminy, a konsultacje telefoniczne przeprowadzane są w godzinach pracy punktu pod telefonem 82 591 52 30 lub 82 591 50 03 numer wewnętrzny 31.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

Na dzień 30 września 2022 r. z terenu Gminy Wola Uhruska zostało złożonych zostało 62 wnioski, z których 56 zostało zrealizowanych na łączną kwotę dotacji wynoszącą 709 704,41 zł.

Informacje o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

 • w Portalu Beneficjenta
 • w serwisie gov.pl

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

 1. Uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

2. Uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu „CZYSTE POWIETRZE” można znaleźć na stronach:

http://czystepowietrze.gov.pl,

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Do pobrania ulotka informacyjna

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu na terenie Gminy: