Prof. dr hab. Feliks Czyżewski

31 grudnia 2019

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski

Uchwała Nr IX/45/2007
Rady Gminy Wola Uhruska
z dnia 13 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 924 ust. 2 Statutu Gminy Wola Uhruska stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/15/2003 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 54, poz. 1522, z późn. zm.) – Rada Gminy Wola Uhruska uchwala, co następuje:

§ 1

W dowód najwyższego uznania zasług dla gminy Wola Uhruska nadaje się tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” Panu Prof. dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/45/2007
Rady Gminy Wola Uhruska
z dnia 13 czerwca 2007 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

W dniu 21.05.2007 r. do Wójta Gminy Wola Uhruska wpłynął wniosek grupy obywateli gminy o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” Panu prof. dr hab. Feliksowi Czyżewskiemu.

Zgodnie § 924 ust. 1 Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr III/15/2003 Rady Gminy Wola Uhruska w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 54, poz. 1522, z późn. zm.) wnioski o nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” wymagają zaopiniowania przez Komisję Doraźną Rady Gminy. Na sesji w dniu 30.05.2007 r. uchwałą Nr VIII/42/2007 Rada Gminy Wola Uhruska powołała komisję doraźną w celu zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” Panu Prof. dr hab. Feliksowi Czyżewskiemu.

Komisja w składzie:
1) Łukasiewicz Roman – Przewodniczący Komisji;
2) Kościuk Teresa – Członek Komisji;
3) Sosiński Ryszard – Członek Komisji;
4) Sierpiński Józef – Członek Komisji;
5) Kuszneruk Marek – Członek Komisji;

na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2007 r. jednomyślnie postanowiła pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Akt nadania tytułu
Honowory Obywatel Gminy Wola Uhruska

Nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” jest wyrazem podziękowania Panu Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu za dotychczasową współpracę, rozsławianie i promocję gminy, za popularyzację historii oraz dziedzictwa kulturowego tych terenów nie tylko na zewnątrz ale także wśród naszych mieszkańców.

Najważniejszym owocem współpracy jest książka pt.
„Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i Kultura.”

Pod redacją Feliksa Czyżewskiego