Atrakcje przyrodnicze

26 marca 2019

Niewątpliwe atrakcje przyrodnicze związane są z obszarami objętymi różnego rodzajami ochrony prawnej, a mianowicie:

Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”

Drugi w Europie (po Karpatach Wschodnich na styku Polski, Ukrainy i Słowacji), a trzeci na świecie: trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie proklamowany przez UNESCO.
Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” na terytorium Polski został utworzony 30 kwietnia 2002 r. na obszarze 139917 ha. W tym samym dniu na terytorium Ukrainy utworzony został „Szacki Rezerwat Biosfery”, stykający się z naszym wzdłuż granicznej rzeki Bug. W 2004 r. do tych 2 „siostrzanych” Rezerwatów Biosfery dołączył trzeci – „Pribużskoje Polesie”, utworzony na terytorium Białorusi, przy granicach Polski i Ukrainy. Jak informowaliśmy już w Wiadomościach KP, w lipcu 2012 r. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” zatwierdziła 20 nowych „rezerwatów biosfery” na świecie. Na liście tej znalazło się także połączenie zespołu tych trzech położonych na Polesiu krajowych rezerwatów biosfery w jeden transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”.
Według deklaracji polityków „w wyniku nowej formy współpracy wzrośnie międzynarodowe znaczenie tego obszaru, ułatwione będzie prowadzenie wspólnych projektów ekologicznych i pozyskiwanie pieniędzy na projekty. Wszystkie państwa, na których znajduje się rezerwat, zobowiązane są do zachowania odpowiedniego poziomu jego ochrony prawnej”.

Więcej o Rezerwacie wraz z mapą

Sobiborski Park Krajobrazowy

Park utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową. Występują tutaj prawie wszystkie typy borów niżowych oraz brzezina bagienna. Charakterystyczną formacją roślinna, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego są torfowiska. Na terenie Parku można znaleźć ponad 40 gatunków roślin objętych ochroną prawną. Teren Parku stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunków zwierząt i ptaków. W rezerwacie „Małoziemce”, jednym z sześciu utworzonych na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się liczna kolonia lęgowa czapli siwej. Osobliwością Sobiborskiego Parku Krajobrazowego jest żółw błotny oraz niezwykle rzadka ryba strzelba przekopowa – relikt glacjalny.

Rezerwat Trzy Jeziora (J. Brudno, J. Płotycze)
Rezerwat powstał w 1996 r, zajmuje powierzchnię 749,24 ha. Na jego terenie znajdują się jeziora Brudno i Płotycze. Jeziora otoczone są przez pas trudnodostępnych torfowisk. Przylegające do omawianych jezior torfowiska stanowią bardzo cenne zbiorowiska ze względu na występujące tu rośliny i zwierzęta. 

 

Rezerwat Brudzieniec (J. Brudzieniec)
Rezerwat utworzono w 1973 r., zajmuje powierzchnię 36,43 ha. Celem ochrony jest zachowanie śródleśnego jeziora wraz z otaczającym je torfowiskiem i olsami.

Rezerwat Małoziemce
Rezerwat Małoziemce został utworzony w 1988 r. zajmuje powierzchnię 38,07 ha. Głównym celem ochrony jest zachowanie miejsca gniazdowania czapli siwej. Kolonia w Małoziemcach powstała już w latach pięćdziesiątych i obecnie gnieździ się tutaj około 50 par czapli. Zdarzają się przypadki, że na jednym drzewie jest nawet kilkanaście gniazd.Pomimo tego, że czapla należy do gatunków często obserwowanych na wielu zbiornikach wodnych, jej kolonie lęgowe nie są zbyt częste. Obserwując tutejsze czaple stwierdzono, iż większość pokarmu zdobywają one w Bugu i jego starorzeczach, rzadziej natomiast w pobliskich jeziorach. 

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar został utworzony w 1983 roku. Łączy on ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie, Poleskiego Parku Krajobrazowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym. Położony jest na terenie gmin Urszulin, Cyców, Stary Brus, Hańsk, Wyryki, Włodawa, Wola Uhruska i Włodawa Miasto w powiecie włodawskim oraz gminie Sosnowica w powiecie parczewskim. W swych granicach zawiera rozległy kompleks torfowisk i bagien, lasów z rzadkimi gatunkami flory i fauny. Występują tu liczne jeziora o różnorodnej trofii (od oligotroficznych do zeutrofizowanych).

Obszary Natura 2000:
Dolina Środkowego Bugu obszar specjalnej ochrony ptaków
Poleska Dolina Bugu specjalny obszar ochrony siedlisk
Lasy Sobiborskie specjalny obszar ochrony siedlisk