Opłata skarbowa

13 stycznia 2020

Opłatę skarbową z tytułu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Wola Uhruska należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Wola Uhruska

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

79 8195 0009 2005 0090 0736 0001

tytułem: opłata skarbowa

Wykaz podstawowych opłat skarbowych:

17,00 zł – zaświadczenie, pełnomocnictwo,

21,00 zł – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,

22,00 zł – skrócony odpis aktu stanu cywilnego, wielojęzyczny,

33,00 zł – odpis zupełny aktu stanu cywilnego,

84,00 zł – sporządzenie aktu małżeństwa,

1 000,00 zł – ślub poza lokalem USC,

39,00 zł – zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

11,00 zł – powrót do nazwiska,

38,00 zł – uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego,

37,00 zł – decyzja o zmianie nazwiska lub imienia,

38,00 zł – zaświadczenie o stanie cywilnym,

38,00 zł – zaświadczenie że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

107,00 zł – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5,00 zł – poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej,

9,00 zł – poświadczenie własnoręczności podpisu,

30,00 zł – wydanie wypisu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego do 5 stron,

50,00 zł – wydanie wypisu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego powyżej 5 stron,

20,00 zł – wydanie wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200,00 zł).

Sprawy pobierania opłat skarbowych oraz zwolnień od tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej – link do ustawy publikowanej na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych.