Geografia

7 marca 2019

Gmina Wola Uhruska położona jest we wschodniej części krainy fizyczno-geograficznej zwanej Polesiem Lubelskim. Północna jego część ma charakter rozległej równiny z licznymi bagnami, torfowiskami i jeziorami. Zaliczana jest do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część centralną gminy stanowi wysunięty cypel Pagórów Chełmskich tzw. Łuk Uhruski, Jest to wyniesiony na około 50 metrów ponad otaczające równiny pagór urywający się stromą krawędzią nad doliną rzeki Bug. Ta część gminy ma charakter wyżynny. Południowe krańce gminy zajmują równiny zaliczane do regionu Obniżenia Dubienki. Ogólna deniwelacja terenu wynosi około 80 metrów.

Taka mozaika rzeźby terenu oraz niewielkie przekształcenie środowiska naturalnego spowodowały, że region ten zachował wiele walorów przyrodniczych. Najwartościowszą przyrodniczo północną cześć gminy, objęto w 1983 r. ochroną w formie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on najcenniejsze kompleksy Lasów Sobiborskich z licznymi jeziorami i otaczającymi je torfowiskami. Zróżnicowanie siedlisk odpowiada zróżnicowaniu roślinności, która na terenach leśno-bagiennych jest szczególnie bogata i różnorodna. Na tych też terenach jest zgrupowana większość rzadkich gatunków roślin o charakterze borealnym (północnym).

Do ciekawszych roślin występujących w położonej na terenie gminy Wola Uhruska części parku zaliczyć można – z gatunków borealnych: brzoza niska, wierzby lapońska i borówkolistna, rosiczki długo i okrągłolistna, pływacz średni, kosaciec syberyjski; z gatunków atlantyckich: rosiczka pośrednia, sporek wiosenny i jezierza giętka; za gatunków pontyjskich: traganek piaskowy i okrzyn łąkowy.
Równie ciekawa jest fauna tego terenu. Największą Osobliwością jest niewątpliwie żółw błotny, mający to doskonałe warunki środowiskowe, a także bóbr europejski, wydra, bielik, gadożer, orlik krzykliwy, bocian czarny, gągoł.

Przez teren gminy przepływa, będąca jednocześnie granicą państwową z Ukrainą, nieuregulowana z wieloma zakolami rzeka Bug i jej starorzecza tzw. „bużyska”. Na krótkim odcinku należy również do terenu gminy wpadająca do Bugu Uherka. Oprócz tego z tego terenu początek bierze rzeczka Tarasienka będąca dopływem Włodawki, oraz kilka cieków (Strumień Brudnowski, Pokrzywianka, Strumień Macoszyński), które swym wyglądem przypominają rowy melioracyjne.
Występują także trzy śródleśne jeziora: Brudno, Brudzieniec i Płotycze. Zarówno jeziora jak i przyległe do nich tereny objęta są ochroną prawną w formie rezerwatów przyrody.

Na terenie gminy Wola Uhruska panuje klimat umiarkowanie-kontynentalny. Jego kontynentalność przejawia się w tym, że pora letnia jest dłuższa niż w centrum kraju i trwa 98 dni, podobnie też zima jest bardziej przewlekłą (80 dni), przy jednoczesnym znacznym skróceniu przejściowych pór roku. Nadto występują tu duże skontrastowania pomiędzy ciepłym latem, a zazwyczaj ostrą zimą. Średnia temperatura w porze letniej wynosi 17,8 C natomiast zimą średnia tak kształtuje się na poziomie -3,1 C. Istniejące warunki klimatyczne, duża lesistość oraz rodzaj ziem i ukształtowanie terenu wytworzyły w tych okolicach specyficzny mikroklimat sprzyjający zdrowemu wypoczynkowi.

Aktualną pogodę w Woli Uhruskiej oraz prognozy na najbliższe dni można sprawdzić np. na stronie https://www.gismeteo.pl/weather-wola-uhruska-19089/