Bawimy się i uczymy z indywidualizacją

30 marca 2019

Projekt systemowy Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wola Uhruska pt. „Bawimy się i uczymy z indywidualizacją”.

W roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Wola Uhruska realizowany był projekt „Bawimy się i uczymy z indywidualizacją”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem projektu był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej. Program objął uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Wola Uhruska. Budżet projektu opiewał na kwotę 94 443,00 zł finansowany przez EFS w 85% i z dotacji celowej z budżetu krajowego 15%.

W szkołach podstawowych prowadzone były następujące zajęcia:

W Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne.

W Szkole Podstawowej w Uhrusku:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków,
  • zajęcia logopedyczne.

W Szkole Podstawowej w Macoszynie Dużym:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslektyków,
  • Zajęcia logopedyczne.

W ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt komputerowy potrzebny do realizacji wyżej wymienionych zajęć na ogólną kwotę 74 798 zł.