Budowa drogi nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i Gmina Ruda-Huta

30 marca 2019

Operacja pn. „Budowa drogi nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i Gmina Ruda-Huta” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem operacji jest zwiększenie spójności komunikacyjnej, poprawa atrakcyjności gospodarczej i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę parametrów geometryczno-konstrukcyjnych i bezpieczeństwa drogi oraz zwiększenie dostępności do obiektu użyteczności publicznej – Świetlicy Wiejskiej wraz z boiskiem w ramach przebudowy 3,784 km drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta. Przebudowywana droga stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych, łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką Nr 816 Terespol-Zosin, droga powiatową 1823L i stanowi alternatywny, krótszy dojazd do miasta Chełma oraz główny dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Realizacja inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną do obiektu użyteczności publicznej oraz poprawione zostaną warunki prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy: 1 717 946,30 zł

Wysokość przyznanej pomocy: 1 093 128,00 zł.