Budowa drogi nr 104416L w Woli Uhruskiej

30 marca 2019

Operacja pn. „Budowa drogi nr 104416L w Woli Uhruskiej” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem operacji jest zwiększenie spójności komunikacyjnej, poprawa atrakcyjności gospodarczej i warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności budynku użyteczności publicznej i infrastruktury drogowej w ramach budowy 0,881 km drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej (droga obejmuje ulice: Zielona, Przelotowa, Ogrodowa i część ul. Nabużańskiej). Budowa drogi stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych, łączy się bezpośrednio w dwóch miejscach z droga wojewódzką Nr 816 Terspol-Zosin. Stanowi dojazd do Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej oraz terenów nadbużańskich wchodzących w skład sieci obszarów Natura 2000 i użytków rolnych. Realizacja inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną do obiektu użyteczności publicznej, warunki prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, zredukuje czas do wojewódzkiego układu drogowego.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy i pozostałych robót: 1 431 501,88 zł.

Wysokość przyznanej pomocy: 877 413,00 zł.