Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska.

4 marca 2021

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska
mająca na celu wzrost poziomu rozwoju sieci kanalizacyjnej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stulno,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Celem operacji jest wzrost poziomu rozwoju sieci kanalizacyjnej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stulno. Zaspokojone częściowo zostaną potrzeby ludności w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej na wsi i poprawy warunków życia. Ponadto wzmocniona zostanie ochrona środowiska – zastąpienie starych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, nowoczesną oczyszczalnią ścieków i szczelną siecią kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy: 2 441 124,62 zł

Wysokość przyznanej pomocy: 258 796,00 zł