Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej

31 marca 2019

Projekt „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej” został realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz zwiększenie dostępności obiektów rekreacji i kultury fizycznej dla mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej.

W ramach zadania wykonano budynek sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym . Budynek sali stanowi rozbudowę bryły budynku istniejącej szkoły, niezależny funkcjonalnie i konstrukcyjnie od istniejącego obiektu szkolnego.

Poza budową sali w ramach projektu wykonano:

  • rozbiórkę istniejącego budynku stołówki szkolnej,
  • przełożenie części przyłączy infrastruktury technicznej oraz wykonanie nowych odcinków przyłączy: kanalizacyjnego i wody,
  • wykonanie wymiennika gruntowego,
  • przyłącze energii elektrycznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 087 534,59 zł, z czego 883 175,37 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 500 000,00 zł (45,96 % całości).

Wkład własny – 587 534,59 zł (44,04 % całości).