Budowa ogólnodostępnej zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej

30 marca 2019

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej” była  współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Głównym celem operacji było podniesienie atrakcyjności obszaru gminy Wola Uhruska a w szczególności poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie oferty rekracyjno-kulturalnej, aktywizację osób w wieku 50+ do samoorganizacji w tworzeniu oferty rekreacyjno-kultrualnej dla mieszkańców.

W rakach operacji wybudowano zadaszoną scenę o powierzchni zabudowy 81,45 m2 oraz zakupiono 45 szt. ławek składanych oraz 64 krzesełek składanych.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy i pozostałych robót: 92 491,66 zł.

Wysokość przyznanej pomocy: 49 772,00 zł.