Budowa oświetlenia parkowego w Woli Uhruskiej

31 marca 2019

Projekt „Budowa oświetlenia parkowego w Woli Uhruskiej” współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miał na celu poprawę jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uatrakcyjnienie walorów turystycznych.

W ramach projektu zostało wykonanych 9 latarni oświetleniowych (w tym jedna podwójna) wzdłuż ulicy Parkowej zasilanych linią kablową z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia.

Całkowity koszt projektu to – 23 501,16 zł.

Wysokość pomocy PROW – 18 800,93 zł.