Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu

31 marca 2019

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu” obejmował swym zasięgiem aglomerację Wola Uhruska z miejscowościami: Wola Uhruska, Nadbużanka, Bytyń, Uhrusk, Siedliszcze. Miejscowości te w całości są zaopatrywane w wodę ze zbiorowych ujęć wody w Woli Uhruskiej i Siedliszczu.

Projekt obejmował następujące działania:
1) modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytyniu poprzez przywrócenie do działania drugiego biobloku (uzyskanie przepustowości do 200 m3/d), wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia technologiczne pozwalające oczyszczać ścieki w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do powierzchniowych wód płynących lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wysokich efektów ekonomicznych procesu oczyszczania, automatyzacja i wizualizacja procesu sterowania, wyposażenie oczyszczalni w linię odwadniania i sanitacji nadmiernych osadów ściekowych
2) budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych częściach Woli Uhruskiej i Bytynia z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 80 gospodarstw domowych oraz budowa 1 przepompowni;
3) poprowadzenie kanału tłocznego z Woli Uhruskiej do Uhruska umożliwiając odprowadzenie ścieków z Siedliszcza i Uhruska do oczyszczalni ścieków w Bytyniu – budowa rurociągu tłocznego PE o średnicy DN 90 mm o długości ok. 2360 mb;
4) budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej  w Uhrusku z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 70 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ścieków z kanałem tłocznym;
5) budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Siedliszczu z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 60 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ścieków z kanałem tłocznym;
6) promocja projektu.

Wartość projektu wynosi 7 973 924,74 zł z czego 6 378 518,15 zł to koszty kwalifikowane.
Dofinansowanie projektu wyniosło 4 694 524,81 zł co stanowi 73,6% kosztów kwalifikowanych.