Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbereże

30 marca 2019

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbereże wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia” został zrealizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu było stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizowania aspiracji mieszkańców w zakresie kultywowania lokalnych tradycji, propagowania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Polesia, a także umożliwienie dostępu mieszkańcom do internetu. W ramach zadania wyburzona została stara świetlica, a w jej miejsce wybudowano nowy budynek wraz ze wszystkimi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania. Świetlicę wyposażono w podstawowe meble – stoliki i krzesełka, urządzono łazienki i WC, umeblowano kuchnię wraz z wyposażeniem oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 620 787,94 zł z czego 508 208,96 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielonej pomocy – 368 206,00 zł (59,31 %).

Wkład własny – 252 581,94 zł (40,69 %).