Dodatek osłonowy.

11 stycznia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej przyjmuje już wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie m.in. opłat za prąd i ogrzewanie. Dodatek przysługuje dla osób o przeciętnych miesięcznych odchodach nie przekraczających 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1 500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i wynosi:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
1 150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – pod warunkiem zgłoszenia w Urzędzie Gminy Wola Uhruska rodzaju posiadanego ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków – dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości, tj.:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r.,

2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r.

Dla dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę oznaczająca, że po przekroczeniu kryterium dochodowego dodatek osłonowy również przysługuje, ale w wysokości pomniejszonej o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem że dodatek nie może być niższy niż 20 zł.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:

– na piśmie – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej lub za pośrednictwem poczty.

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy, o ile zostanie on podany we wniosku albo Wnioskodawca będzie miał możliwość samodzielnego jej odebrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego odbywać się będą w formie decyzji administracyjnej.

Wypłata dodatków osłonowych będzie realizowana:

– w dwóch równych ratach w terminach do 31.03.2022 r. i do 02.12.2022 r. – dla wniosków złożonych do 31.01.2022 r.,
– jednorazowo w terminie do 02.12.2022 r. – dla wniosków złożonych od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r.

 Wnioski złożone po 31.10.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółowych informacji na temat dodatku osłonowego można znaleźć m.in. na stronie internetowej https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/dodatek-osłonowy-wsparcie-w-ramach-rządowej-tarczy-antyinflacyjnej

Do pobrania:

Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. (wersja edytowalna wniosku)

Druk deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne. – szczegółowe informacje na temat deklaracji źródeł ciepła dostępne są m.in. na stronie https://wolauhruska.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00