Budowa świetlicy w Kosyniu.

28 września 2018

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej RPLU.05.00.00. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: RPLU.05.05.00. Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest budowa budynku pasywnego pełniacego funkcje kulturalne, demonstarcyjne i promujące rozwiązania budownictwa energooszczędnego.