Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska.

26 marca 2021

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska

przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Piotr Kołodyński

ul. Krótka 2, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82-59-15-469

Niniejszym informuję, że od 1 kwietnia 2021 r. w Gminie Wola Uhruska obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 16,30 zł miesięcznie od osoby. Właściciele nieruchomości posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia z części tej opłaty w kwocie 1,90 zł miesięcznie od osoby – w takim przypadku stawka opłaty wynosi 14,40 zł miesięcznie od osoby (warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie w deklaracji oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów).

Również od 1 kwietnia 2021 r. zmieniona została częstotliwość odbioru bioodpadów i odpadów zmieszanych (pojemniki i worki w kolorze brązowym i czarnym) – w okresie od 1 kwietnia do 31 października ww. odpady są odbierane raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.

Ponadto od 1 kwietnia 2021 r. następuje zmiana sposobu odbierania tekstyliów i odzieży – tych odpadów nie gromadzimy w pojemnikach lub workach koloru czarnego i należy je samodzielnie dostarczać do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Krótka 2 w Woli Uhruskiej czynny w każdy roboczy piątek w godz. od 8:00 do 16:00.

Jednocześnie informuję, że w ramach weryfikacji danych liczbowych osób objętych systemem gospodarowania odpadami stałymi stwierdzono bardzo liczne rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób wykazywanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych do Urzędu Gminy.

            W związku z powyższym proszę o weryfikację zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących na Państwa nieruchomości z liczbą osób wykazanych w złożonych do Urzędu Gminy deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia następującego po  miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, tj. zamieszkanie nowo narodzonego dziecka,  wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików itp. W obecnej sytuacji pandemii SARS-CoV-2 szkoły średnie oraz uczelnie prowadzą nauczenie w trybie zdalnym, tym samym uczniowie i studenci przebywający na terenie Gminy powinni być wykazywani w miejscu zamieszkiwania.

            W związku z powyższym jeszcze raz proszę o rzetelne wypełnianie ustawowego obowiązku wykazywania w deklaracjach liczby osób faktycznie zamieszkujących na Państwa nieruchomości. Należy również zaznaczyć, że w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt na podstawie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) może określić, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę np. dane z ewidencji ludności, dane z dokumentacji świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), rejestru wyborców lub innych dostępnych w Urzędzie Gminy.

 Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00