III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska IX kadencji – 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:00

20 czerwca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III Sesję Rady Gminy Wola Uhruska IX kadencji na dzień 27.06.2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5.
Porządek obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2023:
    5.1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2023;
    5.2) debata nad Raportem o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2023;
    5.3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Uhruska wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2023 r.:
     6.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
     6.2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
   6.3) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
     6.4) dyskusja;
   6.5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Uhruska z wykonania budżetu za 2023 r.;
    6.6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    7.1) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
    7.2) zmian w budżecie gminy.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicząca Rady
/-/ Honorata Dyczkowska

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2023 planowana jest w dniu 27 czerwca 2024 r.

Do pobrania – Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w 2023 r.

Formularz poparcia

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00