INFORMACJA

15 lipca 2022

Wójt Gminy Wola Uhruska przypomina, że zgodnie z art. 188 ustawy z 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) Prawo wodne obowiązek utrzymania urządzeń wodnych tj. rowów melioracyjnych przebiegających przez działki prywatne należy do właścicieli tych gruntów. Przez utrzymanie rozumie się eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji melioracyjnej. Konserwacja powinna polegać w szczególności na zapewnieniu drożności rowu, poprzez czyszczenie rowu, w tym usuwanie śmieci, gałęzi itp. oraz koszenie trawy na zboczach rowu.

Zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymywania rowu we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie stanowią wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy 24 sierpnia 2024 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 poz. 1124).

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00