INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA W WYSOKOŚCI 40 ZŁ Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ORAZ WARUNKÓW PRZYZNAWANIA TEGO ŚWIADCZENIA

22 lipca 2022

Informujemy, że Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
Przy czym świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad
nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.
3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6. jest małoletnim który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy
Nowe terminy składania wniosków:
• wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r., składa się do 31 lipca 2022 r.
• wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.)

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00