INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie

Termin wstrzymania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w § 2 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., uległ zmianie: z „do dnia 26 kwietnia 2020 r.” na „do odwołania”.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

Po przepisie, § 9 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., wskazującym, że osoby są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe – wprowadzono przepis: Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych

Zmianie uległ przepis § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. dotyczący obowiązków zakrywania ust i nosa przez osobę wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych, który otrzymuje brzmienie:
Osoba wykonująca czynności zawodowe lub służbowe w:
1) obiektach handlowych lub usługowych,
2) placówkach handlowych lub usługowych,
3) urzędzie administracji publicznej lub jednostce organizacyjnej wykonującej zadania publiczne
– może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych lub służbowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, lub inne stanowisko pracy, na którym wykonuje ona czynności zawodowe lub służbowe, jest oddzielone od klientów lub interesantów dodatkową przesłoną ochronną.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) pozostają bez zmian i są obowiązujące. Powyższe zmiany weszły w życie 26 kwietnia 2020 r.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00