Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.

22 marca 2022

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul. Parkowa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15: 30.

 

Одноразова грошова допомога 300 злотых.

Громадянину України, якого перебування на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 і який був внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотых на людину, призначену, зокрема, на покриття витрат на харчування, oдяг, взуття, засоби особистої гігієни та тарифи ЖКГ. Заяви можна подавати в Ґмінний Центр Соціальної Допомоги в Волі Угруської, вул. Паркова, 5, з Понеділка по п’ятницю з 7: 30 до 15: 30.


Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00