Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

12 lutego 2020

Wójt Gminy Wola Uhruska ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury.

Ogłoszenie wraz z wezywaniem organizacji pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) do zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&p1=szczegoly&p2=1483391.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00