LII Sesja Rady Gminy VIII kadencji – 28 grudnia 20223 r.

21 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 28.12.2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Pakowa 5.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży
        nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  5.2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób
        Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wola Uhruska na lata 2024-2027;
  5.3) zmian w budżecie gminy;
  5.4) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023;
  5.5) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032;
  5.6) uchwalenia budżetu na rok 2024;
  5.7) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie LII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Pawłowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00