LIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji – 22.02.2024 r. o godz. 11:00

15 lutego 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 22.02.2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Pakowa 5.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
  2. Przyjęcie protokołów z LI i LII Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  5.2) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska;
  5.3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sawin w zakresie objęcia mieszkańców Gminy    Wola Uhruska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie;
  5.4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1729L Piaski-Bukowa;
  5.5) zmian w budżecie gminy;
  6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Wola Uhruska w 2023 r.
  7. Wolne wnioski i dyskusja.
  8. Zakończenie LIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z poźn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w pracach organów gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00