LIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji – 21.03.2024 r. o godz. 10:00

14 marca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 21.03.2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Pakowa 5.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Przyjęcie protokołów z LIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  2. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  3. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2024 rok;
  4. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  5. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Uhruska;
  6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  7. określenia na rok 2024 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
  8. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2032;
  9. zmian w budżecie gminy.
 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Wola Uhruska w roku 2023.
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023.
 4. Sprawozdanie z działalności oraz ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej za 2023 r.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zakończenie LIV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z poźn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w pracach organów gminy.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00