Modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej w miejscowości Uhrusk

31 marca 2019

Projekt „Modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej w miejscowości Uhrusk” realizowany był przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu była poprawa poziomu i standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności miejscowości poprzez remont świetlicy i ogólnodostępnego boiska sportowego.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in.:

Remontu świetlicy w Uhrusku w zakresie:

  • wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz rynnami i rurami spustowymi,
  • docieplenia stropu oraz ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku na elewacji,
  • wymiany 3 okien i drzwi garażowych,
  • przebudowy opaski odwadniającej i podjazdu.

Remontu ogólnodostępnego boiska w Uhrusku w zakresie:

  • wykonania dodatkowej podbudowy płyty boiska i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem linii do gier,
  • montażu konstrukcji do koszykówki oraz bramek do piłki ręcznej,
  • dowiezienia urodzajnej ziemi wokół boiska.

Oświetlenia w miejscowości Uhrusk w zakresie:

  • wykonania linii kablowej oświetleniowej,
  • montażu 3 szt. słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach.

Całkowite koszty realizacji wynoszą 271 090,20 zł, z czego 166 673,12 zł to koszty kwalifikowane.
Wysokość wnioskowanej pomocy – 133 338,00 zł (49,19 % całości).

Wkład własny – 137 752,20 zł (50,81 % całości).