Nabór na rachmistrza

15 czerwca 2020

WÓJT GMINY WOLA UHRUSKA
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728) zwanej dalej Ustawą

WÓJT GMINY WOLA UHRUSKA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Wola Uhruska.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Wola Uhruska,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)

Załączniki – do pobrania

Kaluzla informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Wola Uhruska, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego).
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Wola Uhruska po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Liczba rachmistrzów przewidzianych w Gminie Wola Uhruska: 1

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Arkadiusz Stasiejko, tel. 82 591 50 06, w. 33

Wola Uhruska, 15.06.2020 r.

Wójt Gminy
/-/ Jan Łukasik

 

Procedura rejestracji i wyboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
 2. Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania – login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
 6. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdzi wyniki i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób, które zakwalifikowały się – GBS zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.
 7. GBS prześle powiadomienie do rachmistrzów, że mają uzupełnić w e/m-learning swoje dane. Z SER będzie można wysłać mailem powiadomienia do rachmistrzów.
 8. Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-learning dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia.
 9.  Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazania zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.
 10. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 11. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  1) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; b.po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej;
  2) rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez urząd statystyczny na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 12. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
 13. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.
 14. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00