Nasze Polesie, Nasz Bug

31 marca 2019

Projekt „Nasze Polesie, Nasz Bug” współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miał na celu promocję turystycznego wizerunku Poleskiej Doliny Bugu w połączeniu z podnoszeniem jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej.

Projekt polegał na organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. „Nasze Polesie, Nasz Bug” w miejscu planowanego przejścia granicznego z Ukrainą w miejscowości Zbereże.

Impreza „Nasze Polesie, Nasz Bug” obejmowała następujące działania:
1) Budowa mostu pontonowego na Bugu i uruchomienie odprawy granicznej.
2) Organizacja w bezpośrednim sąsiedztwie z mostem i odprawą graniczną festynu kulturalno-rekreacyjnego pn. „Nasze Polesie, Nasz Bug” i towarzyszącemu mu jarmarku.
3) Organizacja innych działań towarzyszących odprawie granicznej, tj.:
– Międzynarodowa Konferencja „Nasze Polesie, Nasz Bug”,
– Transgraniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej,
– odsłonięcie z Zbereżu kamienia z tablicą upamiętniającej działania Korpusu Ochrony Pograniczna,
– Transgraniczny „Bieg Polesie” na trasie Zbereże-Adamczuki-Świtaź-Adamczuki-Zbereże,
– przegląd zespołów młodzieżowych „Polesie”,
– Poleskie Forum Gospodarcze.
Ponadto realizacja projektu pozwoliła na zorganizowanie na czas trwania imprezy różnych form aktywnej turystyki, tj.:
– dwóch spływów kajakowych Bugiem,
– rajdu rowerowego,
– zawodów wędkarskich.

Całkowite koszty realizacji wyniosz 65 869,41 zł, z czego 39 716,64 zł to koszty kwalifikowane.
Wysokość wnioskowanej pomocy – 29 999,00 zł (45,54 % całości).