Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 maja 2020

W związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wola Uhruska w najbliższych dniach wszyscy właściciele/posiadacze zamieszkałych nieruchomości objętych system zbiórki odpadów komunalnych otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty obowiązującej od 1 czerwca 2020 r.

Razem z zawiadomieniem przesłane zostaną:
1) informacja o nowych zasadach zbiórki odpadów komunalnych,
2) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) ulotka prezentująca zasady segregacji odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiam informacje zwarte w ww. materiałach.

Począwszy od 1 czerwca 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XVII/103/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za każdą osobę zamieszkującą na terenie gminy właściciel/użytkownik nieruchomości lub osoba zarządzająca nieruchomością, na której one zamieszkują, ponosić będzie miesięczną opłatę wysokości 13,50 zł. Jednocześnie informujemy, że również od tego terminu każdy właściciel/użytkownik nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych – mieszkańcy którzy nie będą wywiązywali się z tego obowiązku zgodnie z ww. uchwałą będą obciążani stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Zasady selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych obowiązujące na terenie gminy Wola Uhruska:

• w pojemnikach/workach o kolorze żółtym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” gromadzimy: przedmioty metalowe i plastikowe, puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową, garnki, blachy do pieczenia, kapsle, nakrętki, zakrętki do słoików, butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, folie, reklamówki, opakowania po środkach czystości, kartony po mleku lub sokach (Tetra Pack), styropian opakowaniowy,

• w pojemnikach/workach o kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” gromadzimy: puste butelki szklane, słoiki, szklanki, szklane opakowania,

• w pojemnikach/workach o kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” gromadzimy: opakowania papierowe, gazety i czasopisma, książki, papier szkolny i biurowy, karton, tekturę,

• w pojemnikach/workach o kolorze brązowym z napisem „BIO” gromadzimy: resztki żywności, obierki, opakowania biodegradowalne,

• w pojemnikach/workach o kolorze czarnym lub szarym gromadzimy odpady, których nie da się przyporządkować do ww. frakcji, tj.: odpady higieniczne (zużyte chusteczki, pieluchy, papierowe ręczniki), worki z odkurzaczy, odpady z tekstyliów, obuwie, zanieczyszczone opakowania papierowe, ceramikę i porcelanę, puszki po farbach, lakierach, kości, odchody zwierzęce, niedopałki papierosów, itp.,

• w ramach odpadów wielkogabarytowych odbierane sprzed nieruchomości są: meble i wyroby tapicerskie, wózki dziecięce, duże zabawki, parasole ogrodowe, materace, dywany, itp.,

• pozostałe odpady, tj.: odpady zielone (w tym: skoszona trawa, liście, gałęzie) oraz budowlano-remontowe (w tym: okna, drzwi, futryny, umywalki, sedesy, itp.) – w ilości nie większej niż 30 kg na osobę rocznie, szyby i lustra, popiół, baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki, pojemniki z resztkami farb, lakierów, olejów, pojemniki po aerozolach, leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym: lodówki, pralki), zużyte opony (bez opon ze sprzętu rolniczego, transportowego, przemysłowego i budowlanego) odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krótkiej 2 w Woli Uhruskiej w każdy piątek w godz. 8:00-16:00.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z uchwałą nr NR XVII/104/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16 kwietnia 2020 r.  sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym począwszy od 1 czerwca 2020 r. mieszkańcy zamieszkujący na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wyposażonych w kompostownik przydomowy, którzy kompostują w nich bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszącego 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca pod warunkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zamieszczą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów – ze zwolnienia nie mogą skorzystać mieszkańcy zamieszkujący w budynkach wielolokalowych (tzw. blokach) nawet jeśli posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady.

Aby od 1 czerwca br. opłata wynosiła 12,00 zł należy w już w czerwcu posiadać kompostownik przydomowy kompostując w nim bioodpady oraz w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br. złożyć do Urzędu Gminy Wola Uhruska deklarację wg nowego wzoru wskazując w niej czerwcowy termin zaistnienia zmiany (pkt. B. 2.1.). Skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty skutkuje niemożnością oddawania bioodpadów – w tym również odpadów zielonych – zarówno w pojemnikach/workach jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku stwierdzenia braku kompostownika lub niekompostowania bioodpadów (oddawanie bioodpadów w pojemnikach/workach lub do PSZOK) zwolnienie zostanie cofnięte, a ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jego cofnięcia i wymaga złożenia kolejnej deklaracji.

Właściciel/użytkownik nieruchomości lub osoba zarządzająca nieruchomością zobowiązany jest składania w Urzędzie Gminy deklaracji, w której wskazuje liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości oraz wysokość wyliczonej miesięcznej opłaty (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty). Wzór deklaracji określa uchwała nr NR XVII/105/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja do pobrania:
w formacie pdf
w formacie doc

Informuje się jednocześnie, że zmiana stawki opłaty nie podowuje konieczności składania nowej deklaracji.
Złożenie deklaracji wg nowego wzoru jest wymagane w przypadku zaistnienia zmian danych będących podstawą do wyliczenia wysokości opłaty, tj.:

  • zmiany liczby mieszkańców lub złożenia informacji o posiadaniu kompostowanika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów – w takim przypadku deklarację należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.
  • zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca – w takim przypadku deklarację należy składać w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości lub powstania ne niej odpadów komunalnych.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00