OGŁOSZENIE: aktualizacja listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt.

30 marca 2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wola Uhruska informuje, że w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, w dniach od 30 marca 2022 do 30 kwietnia 2022 w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Wola Uhruska.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wola Uhruska,

i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać dodatkowo wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko;

2. adres zamieszkania;

3. adres do korespondencji;

4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

sołtys lub

izba rolnicza, lub

związek zawodowy rolników, lub

organizacja społeczno – zawodowa rolników, lub

izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Za rok 2021 wyżej wspomniane wynagrodzenie wyniosło 5889,84 zł, w związku z czym stawka wynagrodzenia rzeczoznawcy w roku 2022 wynosić będzie 49,08 zł/h.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń do pobrania poniżej bądź w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wola Uhruska

Do pobrania:
1) Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.
2) Oświadczenie.

 

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00