OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA DO PRACY NA STANOWISKU KOORDYNATORA – KLUBU SENIOR + W BYTYNIU.

11 czerwca 2021

OGŁOSZENIE
O POSZUKIWANIU KANDYDATA DO PRACY NA STANOWISKU KOORDYNATORA – KLUBU SENIOR + W BYTYNIU

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy,
b) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
c) wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) Przygotowanie oraz realizacja planu działalności Klubu Senior + w 2021 r. (w wymiarze 10 godz. tygodniowo),
b) Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
c) Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + w Bytyniu,
d) Odpowiedzialność za powierzony majątek Klubu,
e) Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu, a także zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
f) Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

4. Warunki pracy:
a) umowa zlecenie,
b) miejsce pracy: budynek świetlicy w Bytyniu,
c) planowany termin zatrudnienia od czerwca 2021 r. do grudnia 2021 r.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – curriculum vitae,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
f) koncepcja funkcjonowania Klubu Senior + w Bytyniu, przedstawienie propozycji przykładowych jego działań.

6. Inne informacje:
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska w terminie do 25.06.2021 r. do godz. 15:00.

7. Klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji: informuję, że dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o naborze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00