Ogłoszenie o XI sesji zwoływanej w trybie nadzwyczajnym.

10 października 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w oparciu o pisemny wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym zwołuję XI Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzień 16.10.2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023;
 • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej do projektu z dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wola Uhruska;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022
 • zmian w budżecie gminy;
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i dyskusja.

Zakończenie XI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marian Łubkowski

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00