Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030

11 czerwca 2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 42/2021 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030 od 14 czerwca do 19 lipca 2021 r. prowadzone będą konsultacje z mieszkańcami Gminy Wola Uhruska, z lokalnymi parterami społecznymi i gospodarczymi, z gminami sąsiednimi oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zgłoszenie uwag lub opinii do Projektu Strategii w następujących formach:

  • pisemnej – poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska (osobiście lub pocztą/kurierem – decyduje data wpływu do Urzędu);
  • pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP: /gminawolauhruska/skrytka, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl) – za ważne uznaje się uwagi lub opinie przesłane w postaci skanu stanowiska podpisanego przez zgłaszającego uwagi lub opinie bądź opatrzone podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym;
  • ustnej podczas spotkania publicznego, które odbędzie się 9 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej budynku byłej szkoły podstawowej w Woli Uhruskiej, ul. Szkolna 2 – z uwagi na stan epidemii liczba uczestników spotkania nie może przekroczyć 150 osób (limit ten może ulec zmianie) – w przypadku gdy liczba osób, którzy przybędą na spotkanie będzie większa niż aktualnie obowiązujący limit zostanie uruchomiona transmisja on-line ze spotkania.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030.

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00