Strategia Rozwoju Gminy Wola Uhruska 2021/30.

22 grudnia 2020

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021/30, która stanie się podstawą do ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań z perspektywy na lata 2021/27 oraz z wielu programów krajowych, w załączeniu przesyłam propozycje projektów z prośbą o ich analizę i ocenę oraz zaproponowanie – w formie pisemnej – własnych projektów uwzględniających rodzaj przedsięwzięcia, orientacyjne określenie zakresu oraz wartości, a także okresu realizacji.

Należy brać pod uwagę oczekiwania społeczne, możliwość zdobycia dotacji oraz tzw. finansowy udział własny Gminy stanowiący rocznie średnio ok 30% wartości każdego zadania, a kwotowo wynoszący (1 000 – 1 500 tys. zł.) pozyskiwany prawdopodobnie z pożyczki lub kredytu bankowego.

Uwagi do projektów oraz własne propozycje zadań proszę zgłaszać do Gminy korespondencyjnie lub elektronicznie na adres: wolauhruska@lubelskie.pl w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wola Uhruska
/-/ Jan Łukasik

Strategia Rozwoju Gminy Wola Uhruska 2021/30

Analiza SWOT Gminy Wola Uhruska

Analiza SWOT jest określeniem mocnych i słabych stron Gminy Wola Uhruska, wynikających  z uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych, pozwalających nakreślić szanse oraz zidentyfikować zagrożenia, celem sformułowania optymalnych kryteriów oraz konkretnych projektów określających kierunki rozwoju Gminy.

Mocne strony

 1. Nadgraniczne położenie.
 2. Rzeka Bug wraz ze starorzeczami.
 3. Rzeka Uherka i Tarasienka.
 4. Położenie w obrębie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, otuliny Poleskiego Parku Narodowego, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000 oraz rezerwatów przyrody: Trzy Jeziora, Żółwiowe Błota, Czapliniec.
 1. Bogate dziedzictwo historyczne (archeologia, zabytki).
 2. Wielokulturowy charakter obszaru.
 3. Liczne szlaki turystyczne.
 4. Uzdrowiskowe właściwości terenu.
 5. Duża lesistość terenu.
 6. Doskonałe tereny do uprawiania myślistwa oraz wędkarstwa.
 7. Cykliczne imprezy o zasięgu ponadlokalnym.
 8. Połączenia komunikacyjne (drogowe oraz kolejowe).
 9. Dobre nasłonecznienie terenu.
 10. Dość dobra infrastruktura techniczna oraz społeczna (drogi, ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków wraz z siecią wodno-kanalizacyjną, sieć gazownicza, energetyczna i telekomunikacyjna, a także szkoły, świetlice i obiekty sportowo-rekreacyjne).
 11. Wysoki stopień bezpieczeństwa (dwie Placówki Straży Granicznej, Posterunek Policji, 5 jednostek OSP, w tym dwie należące do KSRG).
 12. Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 13. Aktywnie działający Samorząd, w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych.
 14. Tereny pod inwestycje.
 15. Urozmaicona rzeźba terenu z udokumentowanymi pokładami wysokoenergetycznego węgla kamiennego w pobliżu gminy.
 16. Liczne organizacje pozarządowe.

Słabe strony

 1. Peryferyjne położenie.
 2. Rzeka Bug – bariera na wschodniej granicy Gminy.
 3. Słaba jakość gleb.
 4. Rozdrobnione rolnictwo.
 5. Tereny zalewowe.
 6. Brak przejścia granicznego z Ukrainą.
 7. Niewystarczająca ilość dobrej infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, a także infrastruktury turystycznej oraz sezonowość ruchu turystycznego.
 8. Brak chodników przy drogach wojewódzkich.
 9. Wysoki stopień bezrobocia.
 10. Spadająca liczba ludności.
 11. Odpływ ludzi młodych i wykształconych.
 12. Dość duży poziom wydatków na pomoc społeczną.
 13. Brak całorocznego pasażerskiego połączenia kolejowego na trasie Chełm – Włodawa.
 14. Brak inwestorów zewnętrznych tworzących miejsca pracy.
 15. Malejący poziom współpracy transgranicznej.
 16. Bariery związane z funkcjonowaniem zewnętrznej granicy UE.

Szanse

 1. Możliwość pozyskiwania funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2021/27 i środków krajowych na realizację projektów infrastrukturalnych oraz społecznych.
 2. Wykorzystywanie walorów przyrodniczych i kulturowych do tworzenia i realizacji zrównoważonego rozwoju Gminy.
 3. Realizacja projektów z zakresu OZE.
 4. Realizacja projektów dotyczących opieki senioralnej.
 5. Intensyfikacja współpracy transgranicznej.
 6. Uzdrowiskowy charakter terenu.
 7. Budowa przejścia granicznego z Ukrainą.
 8. Rewitalizacja linii kolejowej w ramach programu „Kolej +”.
 9. Utworzenie kopalni wysokoenergetycznego węgla kamiennego w pobliżu Gminy Wola Uhruska.
 10. Podwyższenie jakości usług turystycznych poprzez rozbudowę i modernizację obiektów turystycznych oraz zwiększenie zakresu promocji.
 11. Tworzenie zachęt dla przedsiębiorców (dzierżawa terenów, ulgi podatkowe itp.).
 12. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz wszelkich inicjatyw społecznych.

Zagrożenia

 1. Światowy kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa.
 2. Skomplikowane procedury i wydłużające się terminy ogłaszania programów unijnych oraz rozpatrywania i oceny wniosków.
 3. Brak inwestorów zewnętrznych oraz niechęć do inwestowania.
 4. Obniżenie poziomu usług z zakresu ochrony zdrowia i edukacji.
 5. Zanieczyszczenie wód i powietrza głównie pochodzące z Ukrainy.
 6. Sezonowość ruchu turystycznego.
 7. Niskie dochody własne w strukturze budżetu Gminy.
 8. Konflikty polityczne w kraju – źródłem pogorszenia się sytuacji społeczno – gospodarczej powodującej wzrost protestów i bezrobocia.
 9. Trudna sytuacja polityczna oraz społeczno – gospodarcza na Ukrainie źródłem problemów o znaczeniu transgranicznym.

Analiza mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń (SWOT) pozwala określić wizję docelową,
a także misję czyli sposób postępowania prowadzący do jej osiągnięcia. Zostaną określone cele strategiczne oraz cele operacyjne prowadzące do osiągnięcia szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Wola Uhruska obejmującego sprawy społeczne takie jak: zdrowie, oświata  i bezpieczeństwo oraz sprawy gospodarcze: infrastruktura techniczna, rolnictwo i turystyka, a także usługi i przedsiębiorczość powiązane z poprawą jakości życia mieszkańców Gminy, tworzeniem miejsc pracy oraz troską o klimat i środowisko naturalne.

WIZJA”

Gmina Wola Uhruska – przyjazna mieszkańcom i przybywającym tu gościom, dbająca o zrównoważony rozwój, atrakcyjna turystycznie, o dobrym poziomie infrastruktury technicznej i społecznej, przyjazna inwestorom oraz chroniąca zasoby przyrodnicze i kulturowe.”

MISJA”

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie usług, przedsiębiorczości, rolnictwa i turystyki w oparciu o istniejącą oraz rozbudowywaną infrastrukturę techniczną i społeczną oraz walory przyrodnicze i nadgraniczne położenie.”

I. Inwestycje 2021/30 dotyczące rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska:

 1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno Gmina Wola Uhruska (2 442 tys. zł. – 2022/23)

 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (30 szt. x 30 tys. zł.=900 tys. – 2022/24).

 3. Budowa wodociągu w Piaskach (3 km x 200 tys. zł./km=600 tys. zł. – 2023/25).

 4. Rozbudowa ujęcia wody w Majdanie Stuleńskim oraz połączenie sieci wodociągowej z wodociągiem w Bytyniu i Woli Uhruskiej (3,5 km x 200 tyś. zł/km=700 tys. zł.+500 tyś. zł. hydrofornia =1200 tys. zł. – 2024/26).

 5. Wykonanie połączenia wodociągu Woli Uhruskiej z Uhruskiem i wyeliminowanie ujęcia wody w Siedliszczu (4 km x 200 tys. zł./km=800 tys. zł. – 2023/25).

 6. Rozbudowa sieci wod.-kan w tym wymiana starych odcinków sieci:

 1. wodociągi (5 km x 200 tys. zł./ km=1 000 tys. zł. – 2026/30).

 2. kanalizacja (2 km x 300 tys. zł/km=600 tys. zł – 2026/30).

 1. Budowa wodociągu w Mszance oraz części wsi Józefów (6 km x 200 tys. zł/km=1 200 tys. zł. – 2023/25).

 2. Budowa indywidualnych ujęć wody oraz małych zbiorników retencyjnych w gospodarstwach indywidualnych:

– woda (30 szt. x 30 tys. zł./szt.=900 tys. zł. – 2025/27),

– retencja (30 szt. x 15 tys. zł./szt.=450 tys. zł. – 2025/27).

 1. Budowa PSZOK-u w Woli Uhruskiej (ok. 500 tys. zł. – 2022/23).

II. Budownictwo drogowe:

 1. Budowa drogi gminnej 104413L w Woli Uhruskiej – ul. Piaskowa i Sportowa ( 1 952 tys. zł. – 2021/22).

 2. Budowa ciągu komunikacyjnego – ul. Dolna, Piaskowa, Leśna ( 600 tys. zł 2021/23).

 3. Budowa ul. Klonowej (400 tys. zł. – 2021/22).

 4. Budowa ul. Krótkiej i Nadbużańskiej w Woli Uhruskiej (500 tys. zł – 2023/25).

 5. Budowa drogi w Nadbużance (300 tys. zł -2022/23).

 6. Droga: połączenie ul. Spokojnej z drogą powiatową oraz ul. Brzozową i Cichą (500 tys. zł. – 2023/24).

 7. Droga: od ul. Sportowej w kierunku cmentarza: Wola Uhruska – Bytyń (500 tys. zł – 2025/26).

 8. Utwardzenie asfaltem dróg dojazdowych do pól na terenie 16 Sołectw Gminy Wola Uhruska: drogi do pól i do zabudowań – po 1 km drogi o szerokości ok. 3,5 m w każdym sołectwie (600 tys. zł./km x 16 km=9 600 tys. zł. – 2023/30).

Drogi powiatowe (pomoc w wysokości 25%):

 1. Droga powiatowa w Stulnie (Urząd Gminy: 269 tys. zł. – 2020/21).

 2. Droga powiatowa w Kosyniu (Urząd Gminy: 1 125 tys. zł. – rok 2021).

 3. Bukowa Wielka – Piaski (Urząd Gminy: 300 tys. zł. – rok 2022).

 4. Wola Uhruska – Potoki ( Urząd Gminy: 400 tys. zł. – 2022/23) .

Drogi wojewódzkie:

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 816: Majdan Stuleński – Bytyń ( rok 2021).

 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 816: Uhrusk – Siedliszcze ( 2021/2023).

 3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 816 w Bytyniu ( Urząd Gminy: 70 tys. – 2021/22).

 4. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 819 w Mszance (200 zł/m2 x 1000 m x 1,5 m x 50%=150 tys. Urząd Gminy – 2023/24).

 5. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 816 w Uhrusku i Siedliszczu (2500 m x 2m x 200 zł/m2 x 50%=500 tys. Urząd Gminy – 2024/26).

 6. Budowa chodnika w Zbereżu (2500 m x 2m x 200 zł/m2 x 50%=500 tys. Urząd Gminy – 2025/27).

III. Infrastruktura społeczna

 1. Przebudowa zabytkowych obiektów kolejowych w Woli Uhruskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem otoczenia ( 1 900 tys. – 2021/22).

 2. Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej na lokalizację Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej: termomodernizacja oraz wymiana CO, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie sanitariatów, roboty wewnętrzne ( 2 500 tys. zł. – 2022/24).

 3. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Woli Uhruskiej przy ul. Kolejowej: budynek dla OSP Wola Uhruska oraz siedziba Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1 200 tys. zł – 2021/22).

 4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym ( łącznie ok. 160 m2 za kwotę ok. 400 tys. zł. – 2021/22).

IV. OZE (Odnawialne Źródła Energii)

 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gmina Wola Uhruska: 67 instalacji PV (1 117 tys. zł. – rok 2021).

 2. Budowa instalacji PV oraz przebudowa kotłowni w budynkach prywatnych: ok. 150 szt. instalacji o mocy do 10 kW oraz wymiana pieców na energooszczędne: 50 szt. (2022/24)
  150 szt. PV x 25000 zł./szt.=3 750 tys. zł.
  50 szt. x 30 tys. zł./szt.=1 500 tys. zł.
  RAZEM: 5 250 tys. zł.

 1. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW: PUW (wartość: ok. 4 500 tys. zł. – 2022/23).

 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wola Uhruska (500 szt. X 3000 zł./szt. =1 500 tys. zł. – 2022/30).

V. Infrastruktura turystyczna

 1. Zagospodarowanie otoczenia zalewu w Woli Uhruskiej i Bytyniu (250 tys. – 2021/24): wykonanie kładki na zalewie w okolicach Bytynia, utworzenie ścieżki przyrodniczej wzdłuż zalewu, zagospodarowanie „źródełka wodnego”, poszerzenie kąpieliska oraz remont budynku gastronomicznego i magazynowego, wyznaczenie i urządzenie miejsc do wędkowania, zakup łodzi, kajaków, rowerów wodnych.

 2. Przebudowa stadionu w Woli Uhruskiej: widownia, remont nawierzchni płyty boiska, utworzenie „skateparku” (ok. 1 000 tys. zł. – 2022/25).

 3. Budowa strzelnicy sportowej w Gminie Wola Uhruska (340 tys. zł. – 2021/23).

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00