Przekształcenie Ośrodka Zdrowia?

18 września 2020

Do Wójta Gminy Wola Uhruska w dniu 14 września 2020 r. wpłynął wniosek Kierownika miejscowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o umożliwienie przekształcenia SP ZOZ w NZOZ czyli w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


Obecnie SPZOZ w Woli Uhruskiej udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla ok. 2500 osób ubezpieczonych i zaopcjowanych do tej placówki. Ponadto, świadczone są bezpłatnie – w ramach kontraktu z NFZ-em usługi stomatologiczne oraz odpłatnie usługi ponadstandardowe.

Aktualnie w SP ZOZ pracuje trzech lekarzy:
– lekarz rodzinny, który jest jednocześnie kierownikiem Zakładu,
– lekarz pediatra, na umowę zlecenie,
– lekarz stomatolog,
dwie pielęgniarki, położna środowiskowo-rodzinna, pomoc stomatologiczna, dwie osoby z zakresu administracji i obsługi (razem 9 osób) oraz dodatkowo na umowę zlecenie: główny księgowy, informatyk i inspektor ochrony danych osobowych.

W zakładzie udziela się rocznie ponad 13 500 porad lekarskich oraz kilkadziesiąt wizyt domowych. Wydawane są również skierowania na badania realizowane przez podmioty zewnętrzne oraz skierowania do lekarzy specjalistów.

Największym problemem Zakładu jest brak drugiego lekarza wspomagającego pracę lekarza rodzinnego, pełniącego również funkcję kierownika Zakładu. Ponadto pandemia koronawirusa spowodowała liczne ograniczenia niekorzystne dla pacjentów i personelu, a konieczne do codziennego stosowania. COVID-19 utrudnia funkcjonowanie wszystkich placówek medycznych i należy nauczyć się respektować zalecenia SANEPIDU, NFZ-u oraz innych instytucji w trosce o własne zdrowie oraz o zdrowie innych osób, z którymi mamy kontakt.

Kierownik Zakładu jest lekarzem rodzinnym od 2006 roku, a od roku 2009 pracuje w SP ZOZ-ie w Woli Uhruskiej, pełniąc od dwóch lat funkcję Kierownika Zakładu. Proponując przekształcenie SP ZOZ-u w NZOZ, Kierownik deklaruje świadczenie nadal bezpłatnych usług medycznych dla pacjentów w dotychczasowej formie, zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w umowie z NFZ-em, pozostawienie obecnego stanu zatrudnienia, współorganizację z Gminą Wola Uhruska „białych sobót”, realizację badań specjalistycznych i obozów naukowych oraz podejmowanie innych świadczeń ku zadowoleniu pacjentów.

Prowadzenie Zakładu jako placówki niepublicznej – zdaniem Kierownika Zakładu – stwarzać będzie nowe wyzwania, ale niewątpliwie zwiększy satysfakcję w zarządzaniu i w pracy zatrudnionego personelu, wpływając korzystnie na jakość i wydajność pracy, dla dobra pacjentów.

Tematem wymagającym doprecyzowania jest forma świadczenia usług stomatologicznych ale – w głównej mierze – zależy to od wzajemnych uzgodnień pomiędzy Kierownikiem Zakładu i lekarzem stomatologiem, a zaakceptowanych przez NFZ. Mamy nadzieję, że forma współdziałania zostanie wypracowana.

Obiekt Ośrodka Zdrowia oraz jego otoczenie pozostanie własnością Gminy i zostanie łącznie ze sprzętem medycznym wydzierżawiony na zasadach porównywalnych z zasadami wypracowanymi w innych Gminach, gdzie od wielu lat funkcjonują Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w ramach świadczenia usług z zakresu Podstawowej Opieki Medycznej.

Od strony prawnej przekształcenie SP ZOZ-u w NZOZ może odbywać się wyłącznie poprzez likwidację SP ZOZ-u z jednoczesnym tworzeniem NZOZ-u. Z uwagi na fakt, że kontrakty z NFZ są kontraktami rocznymi najkorzystniej jest dokonywanie takich zmian na przełomie roku. Z kolei decyzja o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych musi być podjęta z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego też, aby umożliwić przekształcenie SP ZOZ w NZOZ z dniem 1 stycznia 2021 r. konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Wola Uhruska uchwały o likwidacji SP ZOZ w Woli Uhruskiej w terminie do końca września br. Obecnie trwają więc prace stałych komisji Rady Gminy oraz Rady Społecznej SP ZOZ mające na celu wypracowanie stanowiska w tej sprawie, które ewentualnie będzie przedstawione pod obrady Sesji Rady Gminy Wola Uhruska przed końcem września br.

Radni zdają sobie sprawę z tego, że troska o sprawy społeczne, takie jak: zdrowie, oświata i bezpieczeństwo są najważniejsze w działaniu Samorządu Gminy i dołożą wszelkich starań, aby podjąć odpowiedzialną decyzję.

Jan Łukasik

Wójt Gminy Wola Uhruska

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00