Rozbudowa systemu wod-kan na terenie gminy WolaUhruska

1 października 2019
Głównym celem projektu jest zakończenie procesu porządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Wola Uhruska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech zadań objętych niniejszym wnioskiem:
1) rozbudowa sieci wodociągowej (ok. 1,3 km) oraz kanalizacyjnej (ok. 1,8 km) na obszarach aglomeracji, które na dzień złożenia wniosku nie są uzbrojone w te sieci (są to m.in. obszary nowej zabudowy w Woli Uhruskiej oraz obszary, na których wcześniej właściciele nieruchomości nie wyrażali zainteresowania przyłączeniem się do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków),
2) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu (oczyszcza ścieki z całej aglomeracji – 2663 RLM) oraz uzupełnienie prac na stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej (uzdatnianie wody na potrzeb mieszkańców Woli Uhruskiej, Bytynia i Nadbużanki – 2052 osoby), na oczyszczalni konieczne prace obejmują zwiększenie przepustowości oczyszczalni, budowę dodatkowego zbiornika uśredniającego ścieki, wymianę kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni o długości ok. 350 m; na stacji uzdatniania wody prace obejmują: renowację dwóch studni głębionych, włączenie niewykorzystywanych zbiorników buforowych do systemu zaopatrzenia w wodę, założono także budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na potrzeby zasilania ww. obiektów,
3) wykonanie nowego ujęcia wody dla potrzeb zaopatrzenie miejscowości Wola Uhruska, Bytyń i Nadbużanka w wodę (budowa nowej studni wraz z odwiertem i rurociągiem do stacji uzdatniania wody). Grupą docelową projektu są mieszkańcy aglomeracji Wola Uhruska, którzy dzięki realizacji projektu będą korzystać z systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.