Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska

30 marca 2019

Projekt systemowy „Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. „Rozwój aktywnej integracji w Gminie Wola Uhruska” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych tutejszego Ośrodka poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, usprawnienie kompetencji oraz umiejętności funkcjonowania w środowisku przez upowszechnianie pracy socjalnej, a także wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej.

W ramach corocznie składanych  wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w projekcie uczestniczyło 36 mieszkańców gminy Wola Uhruska. Były to osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, niezaangażowane w życie społeczne, niezaradne życiowo, o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego.

W przeważającej mierze beneficjentami projektu były kobiety, ponieważ jak wynika z analizy danych statystycznych PUP i OPS to one mają największe trudności w zdobyciu zatrudnienia i wykazują niższy poziom aktywności zawodowej. Składa się na to wiele czynników, którymi między innymi są: niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje, długa przerwa w działalności zawodowej spowodowana urodzeniem dziecka oraz stereotypy wciąż panujące wśród niektórych pracodawców, którzy postrzegają je jako osoby mniej dyspozycyjne z racji pełnienia przez nie roli matki, gospodyni domowej.

Uczestnicy projektu mieli zajęcia z doradcą zawodowym, którego jednym z zadań było przygotowanie beneficjentów do możliwości funkcjonowania w obrębie rynku pracy w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Beneficjenci brali udział w warsztatach psychologicznych, a także odbywali indywidualne konsultacje z psychologiem w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy, poprawy relacji w rodzinie, wzrostu pracy nad identyfikacją mocnych i słabych stron, wypracowania sposobów konstruktywnego radzenia sobie z problemami.

Beneficjanci na przestrzeni lat 2008-2012 uczestniczyli w następujących kursach:
– operator wózka jezdniowego podnosnikowego – 1,
– fryzjerstwo – 10,
– cukiernik – 1,
– krawiec – 5,
– kurs komputerowy – 2,
– wizaż i stylizacja paznokci – 4,
– księgowość – 4,
– koparko ładowarki typu III – 2,
– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3,
– prawo jazdy kat. B – 17,
– kelner barman – 2,
– kucharz – 8,
– fotografia – 1
co daję łącznie 61 kursów.

Ukończone szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, zwiększenie aktywności na rynku pracy, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Osoby które chciałby wziąć udział w opisywanym projekcie i podnieść swoje kwalifikacje, ciągle mają na to szansę. Już na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony kolejny nabór uczestników. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej.